Календар

Становище на 'Граждани за Рила' по ЗИД на Закона за горите - 29.06.2012

Изтегли, DOC, 150.5 Kb

Становище на 'Граждани за Рила' по ЗИД на Закона за горите - 29.06.2012Ние от “Граждани за Рила” считаме за неправилно преекспонирането на необходимостта от развитие на ски туризма, като основен и единствен туристически сегмент, в който трябва да се инвестира в планините на България. Националните и природните паркове предлагат отлични условия за практикуване на най-различни видове приключенски туризъм, много от населените места в подножието на планините могат да доразвият спа туризма, предстои изграждането на къмпинги, веломаршрути, места за настаняване, ориентирани към туристи, които идват с колела, които идват за наблюдение на птици и диви животни, за пешеходен туризъм. Всички форми на туризма се нуждаят от съхранена природа и съхранен пейзаж, като последният в качеството му на туристически ресурс е изключително важен. За целта могат да бъдат потърсени експертни туристически организации, чиято подкрепа е била дълго време пренебрегвана от страна на общините, искащи да развиват ски туризъм.

До Комисия по земеделието и горите,
Народно събрание на Република България,
гр. София, пл. „Княз Александър I” 1


Уважаеми дами и господа,

с настоящето писмо се възползваме от правото си да участваме в обявеното от Народното събрание публично обсъждане на ЗИД на Закона за горите, приет от Народното събрание на 13 юни 2012 и върнат за ново обсъждане с вето (Указ 234/1.06.2012) на Президента Росен Плевнелиев, и изразяваме по-долу своето становище по основните моменти в него:

Принципно несъгласие с най-спорната поправка в Закона, т.нар. поправка „Витоша ски”.

Искането за отпадане на процедурата по промяна на предназначението на горски терени при строителство на ски писти, станции и стълбове за лифтове и влекове и др. се прави с цел обслужване на интересите на една конкретна фирма, която чрез тази законова промяна се опитва да заобиколи разпоредбите на Плана за управление на ПП „Витоша”, непозволяващи промяна на предназначението на земите в него. Процедурата по промяна на предназначението и свързаните с нея такси действат като възпиращ механизъм, който в настоящите условия на „ползване” на горите и планините на България от офшорни компании с неясен произход на капитала, действащи често в разрез със законодателството и на тъмно, е нецелесъобразно да бъде премахван. Категорично заставаме против правенето на закони под натиск и изнудване от страна на фирми, имащи за цел монополизирането на горския ресурс и развитието на несъобразени с опазването на околната среда форми на туризъм в която и да било българска планина. Законът за горите трябва да бъде съобразен на първо място с устойчивостта на българската гора, а местното икономическо развитие - насърчавано в рамките на други закони. Изразяваме и силното си притеснение, че премахването на процедурата по промяна на предназначение може да бъде третирана от Европейската комисия като държавна помощ на частни фирми и изкривяване на конкуренцията, за което България може да бъде глобена от ЕК.

Предложение за учредяване на вещни права на строеж и сервитути без промяна на предназначението на поземлени имоти в горски територии.

Тези алтернативни наши предложения, разписани по-долу, ще гарантират възможността за модернизация на съществуващи туристически съоръжения без създаване на предпоставки за безконтролно разпореждане с държавна и общинска собственост. Същевременно запазването на механизма за промяна на предназначението на горски имоти не изключва реализирането на проекти за ски писти, лифтове, влекове и др.

Предлагаме заплатените при промяна на предназначението такси да постъпват в държавата и общините и да могат да се използват за:
- закупуване на вековни частни гори в защитени територии и зони
- компенсаторни залесявания, при които се вземат предвид становищата на специалисти лесовъди, както и на експерти от неправителствения сектор
- инициативи за екологично образование на децата и младите хора.

Нашите конкретни предложения за текстове са следните:

Предложение 1:
§ 5. В чл. 54 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1:
а) в т. 3 се създава буква „ж”:
„ж) зооветеринарни и биотехнически съоръжения.”;
б) точка 4 се изменя така:
„4. нефтопроводи, топлопроводи, газопроводи, нефтопродуктопроводи, надземни и подземни проводи за хидротехнически съоръжения за производство на електрическа енергия;”
в) създават се т. 5 и 6:
„5. надземни и подземни проводи за хидротехнически съоръжения, водопроводи и канализации със сечение над 1500 мм;
6. стъпки на съществуващи лифтове и влекове, които са обявени за търпими строежи по реда на Закона за устройство на територията до датата на приемане на този закон.”

Мотиви: Това ще даде възможност за ремонт и подмяна на съществуващи остарели съоръжения, като напр. лифтовете на Витоша, без да се създават предпоставки за безконтролно ползване на нови горски терени и превръщането им в ерозиращи пустини под претекста „развитие на туризма в България”.

Предложение 2:
§ 17. В чл. 69, ал.1 се създава нова точка 4:
“4. за извършване на дейности, които не представляват строителство по смисъла на Закона за устройство на територията и този закон. Учредяването на това право на ползване за горски територии собственост на държавата или общините се извършва по реда на Закона за държавната собственост или Закона за общинската собственост.”

Мотиви: Така се създава възможност за използване на това традиционно вещно право при управлението на всички горски територии на конкурентна основа между различните цели на ползване.

Предложение 3:
§ 20. В чл. 73 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1:
а) в т. 1 след думата „предприятия” се добавя „и ферми за отглеждане на животни, риба и други водни животни” и думите „с изключение на стъпките на електропроводните стълбове” се заличават;
б) в т. 3 думата „приети” се заменя с „действащи”;
в) в. т. 7 след думите „ски писти” се допълва с израза „ станции за лифтове и влекове”;
г) създава се т. 8:
„8. открити и закрити обекти за спортни, културни, както и религиозни нужди, включващи и необходимите спомагателни постройки и съоръжения - санитарни възли, съблекални, монтажни трибуни, свързани с тяхното функциониране и ползване.”
2. В ал.3 след думата „разходват” се зачертава настоящия текст и се заменя със следния текст: „само за залесяване, закупуване на вековни частни гори в защитени територии и зони, инициативи за екологично образование на децата и младите хора и поддръжка на съществуващи горски пътища.”
3. Алинея 4 се изменя така:
„(4) Промяна на предназначението на поземлени имоти в горски територии по ал. 1, т. 3, 6, 7 и 8 се извършва, след като заявителят е придобил правото на собственост върху имота или след като е учредено право на строеж.”

Мотиви: Избягва се превръщането на горски територии в „гора на хартия” и изкривяване на данните за реалното състояние на гората в България. Запазва се възпиращият механизъм на процедурата за промяна на предназначението с цел строителство на някои особено апетитни спортни обекти в българската гора. Предлагаме да отпадне използването на приходите от такси за промяна на предназначение за строителство на нови горски пътища.

Предложение 4:
Създава се нов чл. 74а
„74 а (1) Правото на строеж за изграждане на обектите по чл.54 ал. 1, т. 6 и тези по чл. 73 ал.1 т.6 , 7 и 8 в горските територии държавна и общинска частна собственост се учредява за срок до 30 години. След изтичане на срока, за който е учредено правото на строеж, построеният обект преминава безвъзмездно в собственост на:
1. държавата – за обекти, изградени в горски територии – държавна собственост;
2. съответната община - за обекти, изградени в горски територии – общинска собственост.
(2) Правото на строеж за изграждане на обектите по чл. 73 ал.1 т.6 , 7 и 8 се учредява след провеждане на търг по реда на:
1. Закона за държавната собственост - за горски територии – държавна собственост;
2. Закона за общинската собственост - за горски територии – общинска собственост.
(3) Търгът по ал. 2 се открива със:
1. заповед на министъра на земеделието и храните – за горски територии – държавна собственост;
2. заповед на кмета на общината след решение на общинския съвет – за горски територии – общинска собственост.
(4) С акта по ал. 3 се определят началната цена и условията за провеждане на търга. Началната цена за провеждане на търга не може да бъде по-ниска от цената за учредяване право на строеж, определена по реда на наредбата по чл. 86, ал. 2.
(5) Инициатива за провеждане на търг за учредяване право на строеж за изграждане на обектите по ал. 1 може да бъде заявена от всяко заинтересовано лице пред до съответния орган по ал. 3. Органът по ал. 3 преценява целесъобразността на искането.
(6) Търговете по ал.2 се провеждат отделно за всеки имот.
(7) След приключване на търга, органът по ал. 3 издава акт за определяне на резултатите от търга.
(8) Цената за учредяване правото на строеж се заплаща в тримесечен срок от влизането в сила на акта по ал. 7 .
(9) Въз основа на влезлия в сила акт по ал. 7 и извършеното плащане по ал. 8 се сключва договор между спечелилия търга и министъра на земеделието и храните, съответно кмета на общината. Договорът се вписва от заявителя в службата по вписванията по местонахождението на имота, а копие от вписания договор се изпраща в Изпълнителната агенция по горите.
(10) Когато се учредява право на строеж за по чл. 73 ал.1 т.6 , 7 и 8 спечелилото търга лице по ал. 7 заплаща и такса за промяна на предназначението съгласно наредбата по чл. 86 ал.2.
(11) Когато в резултат на подмяната на съоръжението е необходима рекултивация на терена, същата се извършва за сметка на лицето, в полза на което е учредено правото на строеж.
(12) Правото на строеж за обектите по чл.54 ал. 1 т.6 се учредява на собствениците на обекта след заплащане на цена определена по реда на наредбата по чл. 86 ал. 2 . Договорът се вписва от заявителя в службата по вписванията по местонахождението на имота, а копие от вписания договор се изпраща в Изпълнителната агенция по горите.

Мотиви: Гарантира се прозрачност на процедурите по промяна на предназначение на горски имоти.

Предложение 5:
Да се коригира техническата грешка в § 63. (3) от ЗИД на Закона за горите и да отпадне възможността за сеч, надвишаваща до 80 на сто средния годишен прираст за съответното държавно горско стопанство или държавно ловно стопанство.

Предложение 6:
Да отпаднат следните текстове от ЗИД на Закона за горите:
§6, т.1 и т.3,
§7, т.1, б. “а” и т. 3;
§8, т. 1.

Ние от „Граждани за Рила” считаме за неправилно преекспонирането на необходимостта от развитие на ски туризма, като основен и единствен туристически сегмент, в който трябва да се инвестира в планините на България. Националните и природните паркове предлагат отлични условия за практикуване на най-различни видове приключенски туризъм, много от населените места в подножието на планините могат да доразвият спа туризма, предстои изграждането на къмпинги, веломаршрути, места за настаняване, ориентирани към туристи, които идват с колела, които идват за наблюдение на птици и диви животни, за пешеходен туризъм. Всички форми на туризма се нуждаят от съхранена природа и съхранен пейзаж, като последният в качеството му на туристически ресурс е изключително важен. За целта могат да бъдат потърсени експертни туристически организации, чиято подкрепа е била дълго време пренебрегвана от страна на общините, искащи да развиват ски туризъм.

В същото време считаме за опасно и икономически необосновано съсредоточаването на местната икономика в планинските общности единствено и само върху туристическия отрасъл, особено насочен към чуждестранни туристи. Задълбочаването на глобалните промени като финансовата криза, промяната на климата, намаляващият достъп до природни ресурси се очаква да доведе до внезапни промени в туристопотока в световен мащаб. Инономическото развитие на местните общности трябва да бъде формулирано в рамките на широка обществена дискусия, в която местните участват независимо и без натиск от страна на фирми монополисти, и в която да бъдат обсъдени всички алтернативи, както в сферата на туризма, така и в други отрасли.29.06.2012 г. С уважение,
София

Вера Петканчин
/от името на „Граждани за Рила”/

Facebook Twitter LinkedIn Digg Delicious Stumbleupon

3010 посещения