Календар

Включи се

Вие сте част от неправителствена организация, фирма, туристическо дружество, студентски, спортен или друг клуб или просто сте обществено съзнателна група от приятели и искате да се присъедините в коалицията „За да остане природа в България”? Ето как…

Членове - хората и организациите, които искат да участват и имат възможност да отделят повече време за идейния процес и общата организация и координация на кампанията, както и в процеса на взимане на решения на коалицията.
Отговорности: участват в затворен мейлинг лист на коалицията, който трябва да следят ежедневно, организират и участват в срещи на коалицията, на които поемат и в впоследствие изпълняват задачи, името им се вписва под всички документи, становища, сигнали, прессъобщения и т.н., които излизат от името на коалицията; действат съобразно правилата за работа в коалицията, с които трябва да са съгласни.
Процедура: Да подадат писменa молба и мотивация за членство в коалицията на адрес contact[at]forthenature.org и да подпишат правилата за работа в коалицията. Новите членове се приемат от старите на принципите, описани в правилата.

Приятели – това е мястото в коалицията на всички, които споделят идеята за опазване на природата, помагат по удобен за тях начин, но не могат да участват в кореспонденцията, работни срещи и изобщо в работата на по-експертно ниво. Важно е да помогнем на всеки да се включи по най-логичния и естествен за него начин, като имаме желание да го подкрепим, като обявим помощта му на сайта.

Забележка: за сега като членове на коалицията могат да участват само неправителствени и гражданки структури. Фирмите и бизнесите имат възможност да подкрепят кампанията като юридическо лице или индивидуално чрез служителите си и да бъдат включени в „приятелите” на коалицията. Не се допускат хора и организации, за които има налична информация за участие в увреждащи околната среда мероприятия и конфкликт на интереси.

Коалицията е неформална и не е регистрирана, важното за нас е да работим заедно, с по-добра координация и обединени сили. Коалицията тръгна от екологичната идея и организации, но обхваща много по-широк кръг от проблеми: здравеопазване, законодателство, устойчив туризъм, корупция, административен капацитет и работа с институциите, доброволчество, социална отговорност…

Правила за коалицията „За да остане природа в България“
/наричана по-нататък “Коалицията”/

1. Коалицията е обединение на юридически лица с нестопанска цел и организирани групи от граждани, споделящи визията на кампанията „За да остане природа в България”.

2. В Коалицията могат да участват и отделни активни граждани след одобряване на кандидатурите им по Процедурата за взимане на решение. Отделните граждани имат право да предлагат решения и да коментират решения на Коалицията, но нямат право да гласуват, освен в случаите, когато представляват организирана група от граждани.

3. Коалицията се представя официално под името „За да остане природа в България” и списък на членуващите организации. Поради невъзможност винаги да бъде изписван пълния списък на гражданите, пожелали да станат индивидуални членове на Коалицията при изброяването на нейните членове в различни документи, се изписва само “и над.....български граждани”.
4. Всяка организация или група, която иска да стане официален член на Коалицията изпраща писмено мотивирано искане за присъединяване до членовете на Коалицията, подписано от правоимащо лице. Всяка кандидатура трябва да е с посочено лице за контакти и неговата електронна поща за координиране на последващи действия в рамките на Коалицията.

5. Решението за членство на новите членове на Коалицията се взима при спазване Правилата за взимане на решения.

6. Всеки член на Коалицията може да предлага решения, чрез изпращане на електронна поща до мейлинг-листа на Коалицията. Времето за гласуване не може да бъде по-малко от 24 часа.

7. Решенията на Коалицията се взимат с обикновено мнозинство, като всяка организация или група има право на един глас.

8. При взимане на решения важи правилото за мълчаливото съгласие /т.е. при липса на заявена позиция в рамките на искания за мнение срок, се приема че дадената организация подкрепя предложението/. Решения за включване на коалицията в правителствени или партийни инициативи се взимат само с явен вот и при подкрепа на повече от половината членове на коалицията.

9. Ако някоя организация не подкрепя предложеното решение, същото излиза от името на Коалицията като в списъка на организациите, подкрепящи решението не се вписват неподкрепилите го членове. Ако членовете с право на глас изявили вот за неподкрепа на дадено решение са повече от тези, които явно са изявили подкрепа, решението по случая се отлага до първата среща на коалицията.

10. Контакти с Коалицията се извършват чрез представителите на онези организации или групи които изрично заявят интерес. Представителите на организациите/или групите се посочват с имената и контактна информация на интернет страницата на Коалицията.

11. Съобщенията за средствата за масова информация и контактите с държавните, частните и общински структури се изготвят и разпространяват от организацията(ите)/групата(ите), поставила(и) въпроса за решение на
вниманието на останалите членове на Коалицията.

12. Официални документи до европейските институции (жалби, становища, сигнали), които се подготвят от член на Коалицията от името на Коалицията или с подкрепа на Коалицията, се предоставят за коментари по електронната поща ecofamily@bluelink.net, като в „относно” на писмото се посочва вида на документа и краен срок за корекции, но не по-кратък от срока за взимане на решения. Документа се изпраща от името на организациите и групите, които изрично потвърдят, че подкрепят документа.

13. Финансирането действията на Коалицията се извършва чрез:
- собствените финанси на всеки член;
- общи проекти от името на Коалицията, изготвяни от отделен член и представяни за обсъждане и решения в рамките на Механизма за взимане на решения (всички отчети от който се представят на Коалицията);
- специализирана сметка за дарения, водена от Българска Фондация Биоразнообразие, за която се представя годишен отчет на вниманието на Коалицията

14. Комуникация между членовете се извършва чрез:
- ел.поща – общ мейлинг лист на коалицията
- срещи по конкретен проблем, обявени минимум 3 дена предварително и последващо изпращане на записки от проведената среща
- редовни срещи веднъж месечно на всички членове на Коалицията, с предварително обявен дневен ред

15. Организациите и фирмите, които желаят да подкрепят действията на Коалицията, без да бъдат нейни членове, могат да го направят чрез писмено волеизявление до Коалицията и биват записани като нейни партнъори/приятели в сайта forthenature.org.

16. Изменение и допълнение на настоящите правила се извършва по реда на вземане на решения.


Подписаните бланки трябва да съдържат:
1. Име на организацията - член
2. Кратко описание за дейността на организацията/гражданската група/гражданинът и конкретните действия в рамките на коалицията (ще се използва за уеб сайта за предствяне на всеки член на коалицията)
3. Име на отговорник от организацията/групата граждани за участие в коалицията
4. Контакти: е-мейл, телефон
5. Подпис, печат, лого

4116 посещения

Петиции

    Дарения

    Можете да направите дарение за кампанията

    Знаете ли, че..

    Българските гори покриват 33 млн. дка или 30% от повърхността на страната. От тях 67% имат местен прозиход.
             Планина, обичам те