Календар

Кара дере

Незаконосъобразното устройствено планиране, извършено от Община Бяла

Изтегли, PDF, 754.44 Kb, Участие за природа

Разглежда промените в устройственото планиране на общината, извършвано без екологична оценка и довело до създаване на Зона за отдих "Бяла север".

• 2004 г. В противоречие с ТУП и без задължителната процедура по преценка необходимостта от Eкологична оценка, общинските експерти по устройство на територията гласуват изменения в Общия устройствен план, които предвиждат застрояването на Карадере и северните територии на община Бяла. Новите промените в Общия устройствен план не са публикувани в Държавен вестник.
• 2005 г. Община Бяла одобрява ПУП на Зона за отдих "Бяла Север", който предвижда застрояване на цялото крайбрежие на север от гр. Бяла в противоречие с два закона - неспазването на процедурата за Eкологична оценка е нарушение по реда на Закона за опазване на околната среда (ЗООС), а противоречието с ТУП е нарушение на Закона за устройство на територията. Проектът за ПУП Бяла Север е внесен в Общинския съвет на Бяла от група инвеститори, сред които Мадара Бяла и други фирми, част от които 10 години по-късно твърдят, че ПУП-Бяла Север няма нужда от Екологична оценка.

691 посещения

Описание и история на случая 'Карадере'

Изтегли, PDF, 1047.75 Kb, Кара дере

Автор: Люба Батембергска
23.08.2015

Писмо до Министър председателя във връзка с дадени разрешения за застрояване на Карадере

Изтегли, DOC, 50.5 Kb, Кара дере

Писмото изразява общата позиция на организациите, които на 17 юли 2014 г. подписаха Меморандум за устойчиво развитие на българския туризъм чрез опазване на природното и културно-историческо наследство в Република България, относно застрояването на крайбрежната ивица на община Бяла, област Варна.

В писмото се настоява за предприемане на действия за обезсилване на ТУП на Община Бяла и на ПУП на Зона за отдих Бяла –север поради това, че са извършени при нарушаване на правилата и нормативите определени от Закона за устройство на територията, Наредба N 2/1995 г за правила и нормативи за териториално-устройствено планиране на Черноморското крайбрежие и Закона за опазване на околната среда. Организациите, представляващи три сектора от значение за социално-икономическото развитие на България, застъпваме идеята за създаване на нова защитена територия или разширяване на границите на зоната от НАТУРА 2000 за местообитанията, с цел дългосрочно опазване на крайбрежната зона на Карадере като туристически ресурс.

942 посещения

П О Д П И С К А за дългосрочното опазване на българското черноморско крайбрежие

Изтегли, DOC, 51 Kb, Кара дере

Продължаваме да събираме подписи за спасяването на Българското Черноморие. Можете да изтеглите подписката от тук, да я подпишете и да я пратите на адреса на Българска фондация Биоразнообразие, София 1202, ул. Веслец 39-41, ет. 4, ап. 11. Колкото повече подписи съберем, толкова по-убедителни ще бъдем в борбата си да спасим последните диви плажове по Черноморието!

3431 посещения

Искане на информация за инвестиционни проекти и/или устройствени планове в Карадере

Изтегли, DOC, 51.5 Kb, Кара дере

Искаме:

1. Справка за всички инвестиционни проекти и/или устройствени планове постъпили в РИОСВ Бургас от 1.1.2007 г. до датата на постъпване на настоящето писмо, които попадат в м. Кара дере, земл. на с. Самотино, общ. Бяла, обл. Варна, и за които са започнати процедури по реда на Глава шест от ЗООС и/или по реда на чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие.

2. На какъв етап е процедирането на върпосните проекти и планове.

3. Моля, да получа копия на издадените от поверената Ви институция решения/становища отнасящи се до процедирането на въпросните проекти и планове.

Питането е изпратено и до РИОСВ Бургас.

1194 посещения

Предложение на АПБ до РИОСВ Бургас

Изтегли, PDF, 247.63 Kb, Кара дере

... за наказание на длъжностните лица в общ. Бяла поради не спазване на ЗООС при одобряване ПУП на м. Кара дере

Писмо на РИОСВ Бургас относно Натура 2000 в м. Кара дере

Изтегли, PDF, 349.33 Kb, Кара дере

Отказ на РИОСВ Бургас да подложи проекти и планове в м. Кара дере на Оценка за съвместимост с предмета и целите на защита на ЗЗ по Натура 2000 (чл. 31 от ЗБР)

Писмо на РИОСВ Бургас до ОП-Варна

Изтегли, PDF, 420.52 Kb, Кара дере

РИОСВ Бургас установява незаконосъобразен ПУП на м. Кара дере, общ. Бяла

Борисова градина

Стара планина - Водят ли сечите в горите до безводие и наводнения?

Западни Родопи - незаконните сечи в горите

Природен парк Беласица

Дюнигейт

Велинград без рудодобов

Случай 'Иракли'

Случай „Корал”

Момчил голф

Поморийско езеро

Опазване на Кресненското дефиле

ТПТИ

Участие за природа

Проект „Да свържем опазването на природата с устойчивото развитие на селските райони“

Шистов газ

Агролеспроект

Сините камъни

ВЕИ

Лобиране

Източни Родопи

Публикации

Калиакра

ПП Българка

Узана

Витоша

Рила, Боровец

Родопи, Перелик

Река Стряма

Разни

Зелени площи във Велико Търново

Документи на Граждани за Рила

Рила, Картала

Пирин

Рила, Мальовица

Рила, Мусала

Камчия и Шкорпиловци

Шабла и Каварна

Кара дере

Трявна

Странджа

Натура 2000

Рила, Паничище