Календар

Велинград без рудодобов

Уведомление за инвестиционно предложение от Ресурс 1 за добив и прерабтване на волфрамови руди до РИОСВ Пазаджик от декември 2013 г.

Изтегли, PDF, 2895.4 Kb, Велинград без рудодобов

Писмото е с искане за преценка за необходимостта от извършване на ОВОС на инвестиционното намерение

Решение на РИОСВ Пазарджик за необходимост от извършване на ОВОС на инвестиционното предложение за волфрамова мина от май 2014 г.

Изтегли, PDF, 7410.7 Kb, Велинград без рудодобов

Причината е, че инвестиционното предложение има вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху компонентите и факторите на околната среда.

Решение на РИОСВ Пазарджик за прекратяване на процедурата по преценява на необходимостта от извършване на ОВОС от декември 2013 г.

Изтегли, PDF, 1066.47 Kb, Велинград без рудодобов

Административното производство се прекратява поради недопустимост заради необходимост от актуализация на цялостния проект за реализация на концесията, заявена от концесионера,

Писмо от януари 2014 г. от РИОСВ Пазарджик до инвеститора Ресурс 1 АД с искане за извършване на преценка на необходимоста от ОВОС

Изтегли, PDF, 3442.64 Kb, Велинград без рудодобов

Писмото е придружено с информация за необходимите документи, които е необходимо да се предоставят на РИОСВ - Пазарджик.

Удостоверение за търговско откритие на Специализирана експертн комисия по запасите към МОСВ на Ресурс 1 за титулят за проучване на подземни богатства

Изтегли, PDF, 545.09 Kb, Велинград без рудодобов

Удостоверението дава право на титуляра, в границите на обявеното търговско откритие, да бъде определен пряко за концесионер за добив на метални полезни изкопаеми.

Писмо от РИОСВ Пазарджик до инвеститора Ресурс 1 АД с искане за доуточняване на границите на концесионната площ

Изтегли, PDF, 898.96 Kb, Велинград без рудодобов

Причината е, че част от концесионната площ попада в границите на защитена зона от мрежата НАТУРА 2000

Карта на района с местоположение на площадка ”Грънчарица център”

Изтегли, PDF, 817.38 Kb, Велинград без рудодобов

Договор за предоставяне на концесия за добив на метални полезни изкопаеми - волфрамсъдържащи руди от находища 'Грънчарица център'

Изтегли, PDF, 5543.52 Kb, Велинград без рудодобов

Договорът е подписан между министерски съвет, представлявана от Министъра на икономиката и консеционерът Ресурс -1

РАБОТЕН ПРОЕКТ на “Ресурс 1” АД за извършване на детайлно допроучване на волфрамово находище „Грънчарица”, община Велинград, съгласно получена минна концесия от 16 юли, 2009 година

Изтегли, DOC, 2573.5 Kb, Велинград без рудодобов

Rаботният проект е изработен с цел детайлното допроучване на волфрамово находище Грънчарица Център и повишаване на оконтурените вероятни запаси и детайлно установени ресурси от волфрамова руда.

86 становища до Общински съвет Велинград относно изграждането на волфрамова мина в района

Изтегли, PDF, 5163.28 Kb, Велинград без рудодобов

76 от постъпилите становища са ПРОТИВ инвестиционното предложение за "Добив и преработване на волфрамостдържащи руди от находище "Грънчарица център", а останалите 10 становища са ЗА.

Борисова градина

Стара планина - Водят ли сечите в горите до безводие и наводнения?

Западни Родопи - незаконните сечи в горите

Природен парк Беласица

Дюнигейт

Велинград без рудодобов

Случай 'Иракли'

Случай „Корал”

Момчил голф

Поморийско езеро

Опазване на Кресненското дефиле

ТПТИ

Участие за природа

Проект „Да свържем опазването на природата с устойчивото развитие на селските райони“

Шистов газ

Агролеспроект

Сините камъни

ВЕИ

Лобиране

Източни Родопи

Публикации

Калиакра

ПП Българка

Узана

Витоша

Рила, Боровец

Родопи, Перелик

Река Стряма

Разни

Зелени площи във Велико Търново

Документи на Граждани за Рила

Рила, Картала

Пирин

Рила, Мальовица

Рила, Мусала

Камчия и Шкорпиловци

Шабла и Каварна

Кара дере

Трявна

Странджа

Натура 2000

Рила, Паничище