Календар

Участие за природа

В тази папка ще качваме документи, касаещи дейности от общ характер по проект "Участие за природа", финансиран от Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г. Всички изготвени становища се бъдат публикувани в съответната папка по даден екологичен проблем/случай, с цел по лесно търсене, както до сега. Целта на проекта е да насърчи включването на неправителствените организации в процесите на формулиране на политики и взимане на решения съвместно с институциите на местно, регионално и национално ниво. Въпреки че имат над 10 г. история, практиките на гражданско и НПО участие при вземането на решения за околната среда не са задоволителни за природозащитната гражданска общност. Проектът ще осигури структуриран и целенасочен анализ и предложения за подобрение на възможностите за гражданско и НПО представителство, ще подпомогне местни инициативни групи за разрешаването на наболели екологични проблеми, ще изготви и ще се застъпи за приемането на експертни решения, законови промени и политики.

ЗАПОВЕД № РД-615 от 23 август 2011 г. от Н. Караджова

Изтегли, RTF, 39.2 Kb, Камчия и Шкорпиловци

Заповед на министър Нона Караджова, с която тя въвежда временна забрана за строителство в заменените терени до проектозащитена зона Камчия.

ЗАПОВЕД № РД-751 от 16 август 2010 г. от Н. Караджова за Камчийски пясъци

Изтегли, RTF, 43.53 Kb, Камчия и Шкорпиловци

Заповед на министър Нона Караджова, с която тя въвежда временна забрана за строителство в заменените терени до проектозащитена зона Камчия.

Решение №27/27.10.2008г., с което кметът на община Долни Чифлик отказва достъп до обществена информация (ЗДОИ)

Изтегли, JPG, 163.97 Kb, Камчия и Шкорпиловци

На 27 октомври 2008 г. с решение №27/27.10.2008г. кметът на община Долни Чифлик отказва достъп до обществена информация (ЗДОИ), а именно копия от издадените от него заповеди 643 и 644 от 25.03.2008 г., на Асоциация на парковете в България, позовавайки се на чл. 28, ал.2 от ЗДОИ, въпреки че информацията е поискана по надлежния ред (чл. 12, ал.3) и е официална обществена информация, съгласно чл. 10 на ЗДОИ, а не информация, предоставена от трети лица.

752 посещения

Заповед РД49-171/07.05.2007 год. на Нихат Кабил за замяна на 9356,871 декара гори, собственост на Мирта Инженеринг ЕООД

Изтегли, PDF, 5227.98 Kb, Камчия и Шкорпиловци

627 посещения

договор за замяна на недвижими имоти от 2007 г. между Министъра на земеделието и горите Нихат Кабил и Мет Риъл Истейт ЕАД

Изтегли, PDF, 3496.03 Kb, Участие за природа

Договор за замяна на недвижими имоти РД51-434/12.02.2007 между Министъра на земеделието и горите Нихат Кабил и Мет Риъл Истейт ЕАД 1015,265 декара, с който дюните стават частна собственост. За целите на тази замяна те са оценени на 186 809,00 лева или по 18 стотинки/м2.

580 посещения

Десет граждански кампании за разрешаване на екологични проблеми

Изтегли, PDF, 2188.25 Kb, Участие за природа

В този документ са описани 10 от случаите, по които работихме заедно, за да им дадем повече гласност, за по-голяма прозрачност на извършените дейности и за да предадем накратко свършеното до тук, за да работата да може да бъде продължена, а и НПО и групи със сходни проблеми да се възползват от описанието на предприетите стъпки за органзиране на още граждански кампании.

1081 посещения

Предложение за обявяване на нова защитена зона степи 'Момчил' край Балчик

Изтегли, OCX, 284.43 Kb, Участие за природа

Попълнен стандартен Натура 2000 формуляр

Становище относно задание за обхват на доклад по ОВОС на инвестиционното предложение предложение Момчил голф

Изтегли, PDF, 564.72 Kb, Участие за природа

Жалба против решение на РИОСВ Перник отностно изгаряне на отпадъци в ТЕЦ Бобов дол

Изтегли, OCX, 17.05 Kb, Участие за природа

РИОСВ Перник решава, че инвестиционното намерение на ТЕЦ Бобов дол ЕАД за разширяване на производствената дейност - извършване на дейности по оползотворяване (R1 -изгаряне, R12 – предварително третиране и R13 - съхраняване) на неопасни отпадъци съвместно с основното гориво (въглища) не се нуждае от пълен доклад по оценка за въздействието върху околната среда. ЕС "За Земята" обжалва това решение

Становище относно проект за изгаряване на отпадъци в ТЕЦ Бобов дол

Изтегли, DOC, 79.5 Kb, Участие за природа

Подготвено от експерти от ЕС "За Земята"
Проектът "Участие за природа" с вх. BG05/991 се изпълнява от Българска фондация Биоразнообразие в партньорство с Екологично сдружение "За Земята" и Информационна мрежа Блулинк с финансиране в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г.

Тази интернет страница е създадена с финансовата подкрепа на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Българска Фондация Биоразнообразие и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България.

Борисова градина

Стара планина - Водят ли сечите в горите до безводие и наводнения?

Западни Родопи - незаконните сечи в горите

Природен парк Беласица

Дюнигейт

Велинград без рудодобов

Случай 'Иракли'

Случай „Корал”

Момчил голф

Поморийско езеро

Опазване на Кресненското дефиле

ТПТИ

Участие за природа

Проект „Да свържем опазването на природата с устойчивото развитие на селските райони“

Шистов газ

Агролеспроект

Сините камъни

ВЕИ

Лобиране

Източни Родопи

Публикации

Калиакра

ПП Българка

Узана

Витоша

Рила, Боровец

Родопи, Перелик

Река Стряма

Разни

Зелени площи във Велико Търново

Документи на Граждани за Рила

Рила, Картала

Пирин

Рила, Мальовица

Рила, Мусала

Камчия и Шкорпиловци

Шабла и Каварна

Кара дере

Трявна

Странджа

Натура 2000

Рила, Паничище