Календар

Паничище / Държавата

Всичко, което МОСВ е правило по проблема, включително актове за обявяване на защитени територии, забрани за строителство, документи от РИОСВ-София и др.
+
Документи на други държавни органи като прокуратура, РДНСК (строителния надзор), Държавна агенция по горите и нейните подразделения и др.

Нова информация от МОСВ относно мерки за опазване на района на Седемте езера

Изтегли, PDF, 4597.14 Kb, Паничище / Държавата

Оставяме на вас да прецените дали предвидените мерки са достатъчни, дали ще се реализират...

1. Протоколът от първата среща на заинтересованите страни по проблемите на НП Рила в района на 7-те езера, провела се на 11.11.2011 г.
2. Протоколът от втората среща на заинтересованите страни по проблемите на НП Рила в района на 7-те езера, провела се на 28.06.2012 г.
3. Информация в писмена форма относно мерките, които са предвидени за смекчаване на антропогенното въздействие в Района на 7-те езера за активния туристически сезон – лято 2012 г. Какви са тези мерки и кой се е ангажирал с тяхното прилагане.
4. Информация в писмена форма за мерките, които са планирани за смекчаване на антропогенното въздействие в района в дългосрочен план. Какви са тези мерки и кой се ангажира с тяхното прилагане.
5. Значителна част от лифта към 7-те езера е изградена на територията на НП „Рила”, т.е. на държавна земя. В тази връзка, собственикът на лифта към 7-те езера заплаща ли на Държавата концесионни или други такси и ако не заплаща – каква е причината?

1415 посещения

Примерно становище относно Доклад за оценка на съвместимостта на Проект за ПУП-ПЗ и ПР на с. Паничище, община Сапарева баня с предмета и целите на ЗЗ 'Рила' и 'Рила-север'

Изтегли, DOC, 75.5 Kb, Паничище / Държавата

Може да се използва от организации и граждански групи за съставяне на становища за подновенените интереси за изграждане на "Супер Паничище". Краен срок за изпращане на становищата до Директора на РИОСВ Перник, Министерство на околната среда и водите и Община Сапарева баня - 13 юли 2012.

Повече за подготвения проект: http://forthenature.org/news/2466

2655 посещения

Сигнал от 08.11.2010 г. за незаконни действия в просеката, която се ползва като ски писта

Изтегли, DOC, 145.5 Kb, Паничище / Държавата

Пореден наш сигнал за престъпни деяния. По протежение на незаконно изсечената горска просека между х. Пионерска и х. Рилски езера в подотдели 101 „ш” и „ц” по ЛУП на ДГС Дупница се извършва почистване на тревната растителност и наличния горски подраст (самозалесили се фиданки от смърч и бяла мура), както и подготовка за отстраняване на стърчащи над земното ниво скали и приземната част на пъни на незаконно изсечени през 2008-2009 г. дървета. Засегнатата към момента на проверката площ е около 5 дка. Извършителите са трима работници, в близост до които бе спрян черен джип „Нисан Патрол” с рег. №СА 4303 НК. Работната дейност се извършваше чрез ръчни храсторези, моторни резачки, клинове и др. инструменти. Работниците се придружаваха от двама мъже, които пристигнаха със зелено АТВ без регистрационен номер. Приложили сме и снимков материал. Престъпното деяние е продължение на извършваните през 2009 г. и 2010 г., но с все още неустановени извършители (!!), незаконна сеч, незаконно подравняване на терена и незаконно обработване на въпросната просека със снегоутъпкващи машини, за които сме подали надлежно сигнали.

Наказателен кодекс: Чл. 236. (Изм. - ДВ, бр. 28 от 1982 г., бр. 86 от 1991 г., бр. 85 от 1997 г., бр. 75 от 2006 г.) Който унищожи или повреди по какъвто и да е начин горски дървета, младеняк, подраст, горска култура или горски разсадник, се наказва с лишаване от свобода до две години или с пробация, както и с глоба от сто до триста лева, а в особено тежки случаи - с лишаване от свобода до пет години.

1903 посещения

Писмо от РДНСК–Кюстендил No.СБ-37-00-598/21.05.2010 за резултатите от извършена проверка за строителство на ски писта покрай лифта Пионерска-Рилски езера

Изтегли, PDF, 442.15 Kb, Паничище / Държавата

На 20.05.2010 г. се извършва отложената от март месец проверка, която да установи дали са извършвани изкопно-насипни работи в просеката и има ли строителство по смисъла на ЗУТ. Естествено резултатът, особено след удобството на отлагането с няколко месеца, през което време е могло да се заличат всички следи, е, че изкопно-насипни работи не са извършвани. Само на едно място липсва тревна растителност и там е подравнявано, но то било по заповед на кмета на Община Сапарева баня, за да поддържат Рила спорт пътя за осигуряване на нормален достъп за противопожарни нужди и зареждане на хижите...
Установява се още, че снек барът до долна станция на лифта е незаконен и трябва да бъде премахнат.

1730 посещения

Констативен протокол на РДГ-Кюстендил от 03.12.2010 г. за извършена проверка в просеката до лифта Пионерска-Рилски езера

Изтегли, JPG, 1611.37 Kb, Паничище / Държавата

Констативният протокол описва нарушенията, които за пореден път са открити в незаконната просека и които доказват постоянните опити на Рила спорт АД незаконно да превърне просеката в ски писта, която да се ползва през зимата. В случая РДГ Кюстендил на място открива, че има допълнително подрязвани дънери от старите изсечени дървета, механично разчупване на скали и косене на млади фиданки от смърч (на възраст 2-3 години), които очевидно са се самозалесили по просеката - както и би следвало да се случи според предписанията на РДГ Кюстендил.

3687 посещения

Отговор от НП 'Рила' No.С-2/12.04.2010 г. относно поддържащите и възстановителни дейности със съпътстващ добив в НП 'Рила'

Изтегли, JPG, 691.38 Kb, Паничище / Държавата

Обещават, че ще обърнат много по-голямо внимание в бъдеще на изискванията на Закона за обществените поръчки и Плана за управление на парка и че ще ограничат до минимум възлагането на поддържащи дейности.

904 посещения

Предложение от 'Граждани за Рила' до ДНП Рила от 17.03.2010 г. за добива на дървесина

Изтегли, DOC, 137 Kb, Паничище / Държавата

Предложението се отнася до нередности, които сме забелязали през 2007, 2008 и 2009 г. при възлагането на поддържащи и възстановителни дейности в горските насаждения в Национален парк „Рила”. Съдържа и предложения как да се ограничат икономическите загуби за парка в този процес чрез прилагането на по-добри практики при възлагането на добива на дървесина.

893 посещения

Отговор от ДНСК No.РД-2678-05-992/31.07.2009 за укрепителните мероприятия на лифта

Изтегли, JPG, 236.77 Kb, Паничище / Държавата

Всичко е изрядно, щом като е издаден Акт 16 и обектът е приет от Държавната приемателна комисия...

937 посещения

ЗДОИ до ДНСК от 21 юли 2009 г. - дали са спазени изискванията за устойчивост на строежа на лифта

Изтегли, JPG, 198.42 Kb, Паничище / Държавата

Също питаме ДНСК дали са извършени инженерно-геоложки и хидрогеоложки проучвания на общата устойчивост на терена. Питането ни е с оглед на свлачището.

1025 посещения

Писмо No.88-00-002/22.04.2009 от ДАМТН - кой носи отговорност за безопасността на пътниците на лифта?

Изтегли, JPG, 206.3 Kb, Паничище / Държавата

990 посещения

Борисова градина

Стара планина - Водят ли сечите в горите до безводие и наводнения?

Западни Родопи - незаконните сечи в горите

Природен парк Беласица

Дюнигейт

Велинград без рудодобов

Случай 'Иракли'

Случай „Корал”

Момчил голф

Поморийско езеро

Опазване на Кресненското дефиле

ТПТИ

Участие за природа

Проект „Да свържем опазването на природата с устойчивото развитие на селските райони“

Шистов газ

Агролеспроект

Сините камъни

ВЕИ

Лобиране

Източни Родопи

Публикации

Калиакра

ПП Българка

Узана

Витоша

Рила, Боровец

Родопи, Перелик

Река Стряма

Разни

Зелени площи във Велико Търново

Документи на Граждани за Рила

Рила, Картала

Пирин

Рила, Мальовица

Рила, Мусала

Камчия и Шкорпиловци

Шабла и Каварна

Кара дере

Трявна

Странджа

Натура 2000

Рила, Паничище