Календар

Паничище / Държавата

Всичко, което МОСВ е правило по проблема, включително актове за обявяване на защитени територии, забрани за строителство, документи от РИОСВ-София и др.
+
Документи на други държавни органи като прокуратура, РДНСК (строителния надзор), Държавна агенция по горите и нейните подразделения и др.

Протокол No.8 от заседанието на НСБР на 25.10.2007 г., на което Рила-буфер бе изключена от Натура 2000

Изтегли, PDF, 1156.97 Kb, Паничище / Държавата

Протокол от прословутото заседание на Националния съвет по биологично разнообразие - консултативен орган към министъра на околната среда и водите - на което беше взето решение предложената зона "Рила-буфер" да не бъде предложена за включване в Натура 2000. Днес, 4 години по-късно, все още няма приета буферна зона около НП Рила в Натура 2000. През 2008 г. Европейската комисия възприе подхода на научната резерва, което означаваше, че трябва да се съберат още научни данни за видовете в зоната, за да може да бъде взето решение дали тя да стане част от Натура 2000. През 2010 г. експерти от НПО и учени от БАН внесоха консенсусно становище и нови граници на зона "Рила-буфер" (с малко намалена площ, но почти същата като предишното предложение). Преди подлагането му на обсъждане в НСБР обаче, служители на МОСВ отново рязаха границите, а до крайно решение така и не се стигна. Колко ли още ще чакаме...

896 посещения

Писмо от РДГ-Кюстендил от 07.12.2010 г. относно проверка на незаконни дейности в просеката до лифта Пионерска-Рилски езера

Изтегли, PDF, 402.52 Kb, Паничище / Държавата

За пореден път компетентите органи установяват нарушения, извършени от неизвестните извършители Рила спорт АД в опитите си да изградят незаконно ски-писта в незаконната горска просека, прокарана през 2008-2010 г. успоредно на лифта Пионерска-Рилски езера. Извършената проверка е потвърдила нашия сигнал, че в просеката се извършва допълнително подрязване до земната повърхност на 3 бр. дънери (самите дървета са изсечени в предишните години, заедно с много други в просеката, за което извършителят още не е открит) и механично изкъртена част от скала. Също така са открити отрязани единични фиданки от смърч от естествен произход на възраст 2-3 години - т.е. извършителите очевидно искат да заличат следите от процесите на естествено самовъзстановяване на просеката, което е препоръчано от РДГ-Кюстендил като подход за тази просека в изпълнение на заповедта на ДАГ от 2008 г. за спиране на сечите и на предписанието на МОСВ при съгласуването на Лесоустройствения план на Държавно горско стопанство Дупница въпросната "противопожарна" просека (разбирай ски писта от проекта "Супер Паничище") да отпадне - т.е. да се възстанови гората.

Констативен протокол на РДГ Кюстендил от проверката

Отговор от ДНП Рила от октомври 2009 г. за броя туристи през август 2009

Изтегли, PDF, 681.73 Kb, Паничище / Държавата

През август 2009 г. броят на туристите, които са посетили Езерата, е 31 478 души.

Още по-интересно е, че Дирекцията на парка е разработила проект за проучване на състоянието на Седемте рилски езера, във връзка с тяхното антропогенно замърсяване, еутрофикация и мерки за намаляване на замърсяването им. МОСВ е отказало да одобри проекта!

999 посещения

Справка от МОСВ от 22.07.2010 г. относно учредяване на концесия за лифта Пионерска-Рилски езера

Изтегли, JPG, 82.95 Kb, Паничище / Държавата

МОСВ ни уведомява, че към момента не е учредена концесия за тази част от лифта, която попада на територията на НП "Рила" - т.е. държавата продължава дори концесионни такси да не събира, макар и за незаконно изградено съоръжение.

876 посещения

Справка от МОСВ от февруари 2010 г. относно рекултивациите, извършени от Рила спорт в района на Паничище

Изтегли, PDF, 566.71 Kb, Паничище / Държавата

В справката се казва, че по отношение на пътя Паничище-Пионерска няма как да бъдат извършени рекултивационни мероприятия. Относно лифта - МОСВ е одобрило проекта за рекултивация, внесен от Атомик Инвест. По отношение на рекултивацията на незаконно изсечените територии в просеката покрай трасето на лифта МОСВ не е предлагало или изисквало възстановителни дейности.

880 посещения

Решение No.135-ОС/2010 за преценяване на вероятната степен на отрицателно въздействие на проекта за рекултивация на нарушени терени при строителството на лифта

Изтегли, PDF, 886.94 Kb, Паничище / Държавата

Възложител на проекта е Атомик Инвест ООД. Решението няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания и местообитания на видове, които се опазват в защитени зони "Рила" от Натура 2000.

857 посещения

Отговор от ДНП Рила от 16.04.2010 г. във връзка с проект за ПУП-Парцеларен план за строеж на ски писти в Паничище

Изтегли, PDF, 2513.77 Kb, Паничище / Държавата

Въпросният ПУП касае т.нар. "противопожарни" просеки, под чиито предлог които Община Сапарева баня и Рила спорт се опитаха да прикрият ски пистите. След като този номер не мина и ДАГ спря сечите още през март 2008 г., а после беше разпоредено от министъра на околната среда и водите противопожарните просеки да отпаднат (според подхода на РДГ Кюстендил гората трябва да бъде оставена сама да се възобнови), инвеститорите измислиха нов номер с процедиране на този ПУП за същите писти. Дирекцията на парка не е издавала съгласувателни решения и писма във връзка с този ПУП. Инвестиционното предложение не попада в границите на НП Рила, като на отделни места граничи с тях.

980 посещения

Писмо No.92-449/22.03.2010 от ДАГ за извършена проверка по сигнал за използване на незаконна ски писта над хижа Пионерска

Изтегли, PDF, 532.44 Kb, Паничище / Държавата

ДАГ ни уведомява, че е извършила проверка, която е установила, че:

- в отдел 101 "2" е обработвана снежната покривка, но не са открити следи от ски спускания
- поради снежната покривка от 60 см в отдел 101 "2" не са установени възобновителни процеси и причинени повреди на съществуващ подраст

724 посещения

Решение No.73/1995 по ОВОС на проекта за лифт 'хижа Пионерска - хижа Рилски езера'

Изтегли, PDF, 695.19 Kb, Паничище / Държавата

С това решение МОСВ разрешава реализацията на проекта. Срокът на валидност на Решението №73/1995 г. е една година, считано от 14.10.1997 г. Към момента на издаване на разрешението за строеж от Община Сапарева баня на 27.10.1998 г., решението по ОВОС вече е било изтекло, т.е. решението е било издадено в нарушение на тогава действащия Закон за опазване на околната среда и съответно нищожно.

888 посещения

Справка от МОСВ относно увеличения капацитет на лифта х.Пионерска - х.Рилски езера (август 2010)

Изтегли, PDF, 2217.18 Kb, Паничище / Държавата

В заявлението за достъп до обществена информация питаме МОСВ какви мерки ще предприеме, за да бъдат опазени защитените тревни и езерни природни местообитания, както и защитените животински видове в района на Седемте рилски езера, които след пускането на лифта през 2009 г. са подложени на безвъзвратно унищожение в резултат на прекомерното и неконтролируемо човешко присъствие. През 2010 г. капацитетът на лифта е увеличен двойно от 3000 на 6000 туристи на ден.

От отговора става ясно, че:

1. МОСВ признава, че лифтът е незаконен (издадено разрешение за строеж без валиден ОВОС).
2. Инвеститорът Рила спорт се е опитал да узакони лифта пост-фактум през 2008 г. като е изпратил писмо запитване до МОСВ дали предвидените промени в горна и долна станция и конструкцията на фундаментите са подлежали на ОВОС и други оценки. Министърът на околната среда и водите (тогава Дж. Чакъров) е отговорил, че няма нужда от нова процедура по ОВОС и от процедура по оценка за съвместимост.
3. ДНП Рила провежда мониторинг на туристопотока в района на Седемта езера след пускането на лифта, извършва обновяване на маркировката и информацията за туристите с цел ползване на обозначените маршрути и недопускане увреждането на територии извън тях - с две думи нищо не се прави.
4. Към момента в МОСВ не са постъпвали данни и информация за унищожени животински видове, които са предмет на опазване в НП Рила. А за растителните видове какво е положението? Не става ясно. МОСВ ни казва, че обекти, които увреждат защитени територии над допустимите норми, могат да бъдат спряни от министъра. А дали някой е направил оценка кои са "допустимите норми"?

1456 посещения

Борисова градина

Стара планина - Водят ли сечите в горите до безводие и наводнения?

Западни Родопи - незаконните сечи в горите

Природен парк Беласица

Дюнигейт

Велинград без рудодобов

Случай 'Иракли'

Случай „Корал”

Момчил голф

Поморийско езеро

Опазване на Кресненското дефиле

ТПТИ

Участие за природа

Проект „Да свържем опазването на природата с устойчивото развитие на селските райони“

Шистов газ

Агролеспроект

Сините камъни

ВЕИ

Лобиране

Източни Родопи

Публикации

Калиакра

ПП Българка

Узана

Витоша

Рила, Боровец

Родопи, Перелик

Река Стряма

Разни

Зелени площи във Велико Търново

Документи на Граждани за Рила

Рила, Картала

Пирин

Рила, Мальовица

Рила, Мусала

Камчия и Шкорпиловци

Шабла и Каварна

Кара дере

Трявна

Странджа

Натура 2000

Рила, Паничище