Календар

Паничище / Държавата

Всичко, което МОСВ е правило по проблема, включително актове за обявяване на защитени територии, забрани за строителство, документи от РИОСВ-София и др.
+
Документи на други държавни органи като прокуратура, РДНСК (строителния надзор), Държавна агенция по горите и нейните подразделения и др.

Бившата риболюпилня до Трилистника излива всичките си отпадни води във водата, която захранва с вода за готвене старата хижа 'Седемте езера'

Изтегли, JPG, 135.12 Kb, Паничище / Държавата

Басейнова дирекция Западно-беломорски район и дирекция на Национален парк "Рила" установяват в проверка по наш сигнал, че бившата риболюпилня до Трилистника функционира без каквито и да било разрешителни по Закона за водите и излива всичките си отпадни води в потока, който се влива в долното Рибно езеро. Припомняме, че през лятото Старата хижа "Седемте езера", която се захранва с вода за готвене от Рибното езеро, беше затворена, защото постъпващата вода не отговаря на здравните изисквания.

1612 посещения

Отговор на МОСВ от 12.10.2009 г. по повод оценката за съвместимост и екологичната оценка на Супер Паничище

Изтегли, PDF, 1545.99 Kb, Паничище / Държавата

От МОСВ също потвърждават какъв е текущият статус на екологичните оценки на проекта Супер Паничище - инвеститорът не е внасял нищо в институциите, въпреки твърденията на кмета на Община Сапарева баня в медиите отпреди около месец.

743 посещения

Предложение до ДНП Рила за спиране разрешителните за МПС на Рила спорт АД

Изтегли, DOC, 139.5 Kb, Паничище / Държавата

Граждани за Рила предоставят информация на ДНП Рила, която показва как офшорната компания Рила спорт неправомерно е получила право за ползване на 6 джипа, 5 моторни шейни и 3 снегоутъпкващи машини на територията на Национален парк "Рила" - в нарушение на Плана за управление на НП Рила и в нарушение на Закона за държавната собственост.

820 посещения

Сигнал до АДФИ от 13.10.2009 относно дружествения договор на фирма 'Атомик Инвест' ООД

Изтегли, DOC, 142 Kb, Паничище / Държавата

Дружественият договор на Атомик Инвест ООД - съвместно дружество между Общ. Сапарева баня и офшорната компания Рила спорт АД - на практика гарантира, че общината няма да получи дивиденти от ползването на лифта. Т.е. освен липсата на концесия и приход за държавата, с този договор от приходи е лишена и община Сапарева баня.

2992 посещения

Сигнал до ВАП относно незаконния лифт до Рилски езера

Изтегли, DOC, 157.5 Kb, Паничище / Държавата

Сигналът включва данни за най-сериозните закононарушения, свързани с изграждането и ползването на лифта до Седемте рилски езера. Липсата на актуална ОВОС води до прекомерното натоварване на крехката екосистема на седемте езера в резултат от качването на хиляди ползватели на лифта до циркуса на езерата. За справка - поради своята чувствителност към антропогенното въздействие Седемте рилски езера попадат в зоната за ограничено човешко присъствие съгл. Плана за управление на НП Рила. Тук са позволени групи до 7 човека, а не по хиляди на ден.
Липсата на актуални права за строеж, вкл. концесия, води до ощетяване на държавата от финансова гледна точка.

798 посещения

Отговор на РИОСВ-Перник от 25.09.2009 г. на запитване дали при тях е постъпвал нов вариант на ОУП на проекта 'Супер Паничище'

Изтегли, PDF, 1108.54 Kb, Паничище / Държавата

Запитване до РИОСВ Перник дали при тях е постъпвал нов вариант на Общия устройствен план на проекта "Супер Паничище", дали е постъпвало искане за Екологична оценка, за издаване на становище по Екологична оценка и дали е извършвана Оценка за съвместимост на проекта (стар или обновен). Отговорът на всички въпроси е "не".

926 посещения

Отговор No.93-00-26/14.09.2009 от Министерството на здравеопазването на ЗДОИ с въпрос извършват ли се проверки на условията в българските планински хижи и какви са резултатите

Изтегли, PDF, 322.73 Kb, Паничище / Държавата

Отговор от Министерство на здравеопазването на заявление за достъп до обществена информация с въпрос извършват ли се проверки на условията в българските планински хижи от структурите на МЗ и извършвани ли са такива през 2009 г. и какви са резултатите. Отговорът на МЗ е, че се извършват два пъти годишно, но с данните ще се разполага едва след края на 2009 г.

815 посещения

Отговор на ЗДОИ от ДНП 'Рила' относно извършване на мониторинг на туристопотока в района на Седемте рилски езера

Изтегли, PDF, 979.05 Kb, Паничище / Държавата

Заявлението за достъп до информация до дирекцията на Национален парк "Рила" от 31.08.2009 е относно извършване на мониторинг на туристопотока в района на Седемте рилски езера, мониторинг на състоянието на Езерата и наличието на експертна оценка за максималния брой посетители, който може да издържи екосистемата в района на Езерата.

Дирекцията на НП Рила предоставя данни за броя посетители в района на Седемте езера за 2004-2009 г., който показва драстично нарастване на туристопотока, особено след пускането в експлоатация на лифта до х."Рилски езера". Дирекцията на парка признава, че не е правена оценка на максималната поносимост на екосистемата в района към антропогенен натиск. Извършва се редовен мониторинг на четири от Седемте езера от Изпълнителна агенция по околната среда, като резултатите не отчитат влошаване на състоянието на Езерата до 2008 г. За след това не са предоставени данни.

1580 посещения

Отговор No. 94BB-36 на Държавна агенция по горите от 23 юни 2009 г. относно ползването на противопожарни просеки като ски писти

Изтегли, PDF, 847.49 Kb, Паничище / Държавата

ДАГ ни благодари за отговорната гражданска позиция:) ДАГ счита, че противопожарната просека не произвежда дървесина и се ползва за дейност, за която не е необходимо разрешение за строеж. Мотивът теренът да не се изключва от горския фонд е, че ползването на противопожарната просека за писта е съвместимо с рекреационните функции на горите и само сезонно и временно. Изисква се единствено да се учреди право на ползване върху въпросния терен по реда на Закона за горите. ДАГ се съгласява, че задължително са изискуеми ОВОС и Оценка за съвместимост, за да се учреди право на ползване. След като се учреди това право пистата може да се категоризира по Наредбата за категоризиране на ски пистите.

Цялата ни кореспонденция с ДАГ преди това:
Първият ни сигнал до ДАГ
От тях получихме следния отговор
На което ние отговорихме с второ наше писмо

863 посещения

Наш отговор на отговор на ДАГ на наш сигнал и заявление за достъп до обществена информация

Изтегли, DOC, 41.5 Kb, Паничище / Държавата

Наш отговор на отговора на ДАГ от 28 май 2009 г. - считаме, че според Закона за устройството на територията спортното съоръжение ски писта е строеж, то подлежи на задължителна категоризация по Закона за туризма и на задължителна оценка на въздействието върху околната среда според Закона за околната среда, както и на оценка за съвместимост според Закона за биологичното разнообразие. Искаме ДАГ да ни обясни, защо според тях изграждането на ски писта не се счита за застрояване според ЗУТ и не е свързано с изключване на земи и гори от горския фонд.

Преди това изпратихме сигнал до ДАГ
От тях получихме следния отговор

913 посещения

Борисова градина

Стара планина - Водят ли сечите в горите до безводие и наводнения?

Западни Родопи - незаконните сечи в горите

Природен парк Беласица

Дюнигейт

Велинград без рудодобов

Случай 'Иракли'

Случай „Корал”

Момчил голф

Поморийско езеро

Опазване на Кресненското дефиле

ТПТИ

Участие за природа

Проект „Да свържем опазването на природата с устойчивото развитие на селските райони“

Шистов газ

Агролеспроект

Сините камъни

ВЕИ

Лобиране

Източни Родопи

Публикации

Калиакра

ПП Българка

Узана

Витоша

Рила, Боровец

Родопи, Перелик

Река Стряма

Разни

Зелени площи във Велико Търново

Документи на Граждани за Рила

Рила, Картала

Пирин

Рила, Мальовица

Рила, Мусала

Камчия и Шкорпиловци

Шабла и Каварна

Кара дере

Трявна

Странджа

Натура 2000

Рила, Паничище