Календар

АКЦИЯ ЗА ПОЧИСТВАНЕ НА РЕКА ВЕЛЕКА

На 30 април 2012 г., съвсем в края на тригодишния проект за Странджа на Българска Фондация Биоразнообразие (БФБ), в местността Ковач в Природен парк „Странджа” се проведе почистване на река Велека от твърди битови и строителни отпадъци. В почистването се включиха 15 жители на село Звездец, както и туристи, случайно пристигнали за пикник в района.
Целта на акцията бе да популяризира необходимостта от опазване на реките и техните обитатели, и да придаде един по-приятен облик на района за посетителите в започващия летен туристически сезон, обръщайки се за помощ и включвайки в почистването основно местни хора, живеещи в парка.

Почистването бе организирано от екипа на БФБ като част от природозащитните дейности в Проекта „Сътрудничество за опазване на биоразнообразието и устойчиво местно развитие в Странджа планина”, който се реализира с подкрепа на Норвегия, Исландия и Лихтенщайн чрез Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство.
Част от събраните отпадъци в м. Ковач са изхвърлени по време на ремонта на моста над реката, но най-вече от безотговорни преминаващи или къмпингуващи туристи. Чувалите със събраните боклуци бяха извозени от мястото на почистването от екипа на БФБ.
За опазването на реките в Странджа през последната година експерти на БФБ, в сътрудничество с норвежки специалисти, направиха оценка на изкуствените прегради в реките, затрудняващи естественото преминаване и миграцията на речните риби, и изготвиха препоръки за тяхното преодоляване.
На някои места натрупани битови или строителни отпадъци, попаднали в реките, преплетени с клони, довлечени от високите води и наводненията, възпрепятстват преминаването на рибата. Почистването им е възможно с акция като вчерашната.
Най-сериозната преграда за миграцията на рибите обаче представляват бетонните бентове, изоставени от ползване и неизпълняващи своите функции, частично разрушени и от наводненията през последните години. За подобряване екологичното състояние на реките и техните обитатели е необходимо тези нефункциониращи съоръжения да бъдат премахнати или в случай на възстановяване на дейността им - да бъдат достроени с рибен проход за осигуряване на възможности за преминаване на рибите. Това касае основно пъстървата в по-горните речни участъци. Тази дейност изисква продължителни усилия, средства и съгласуване с отговорните институции, което БФБ ще продължи да прави и в последствие, като част от природозащитните дейности на територията на природен парк „Странджа”.
Още една пречка за успешното размножаване на рибите е продължаващото извличане на инертни материали от кариерата при село Кости, срещу което многократно възразяват местните жители, медиите и институциите за опазване на природата. БФБ и партньорите по проекта събраха наличната информация и ще настояват тази дейност да бъде прекратена, като се осигури алтернативно снабдяване с материали за строителството в района.
Не на последно място стои необходимостта от ефективен контрол върху риболова в реките на Странджа, за което Фондация Биоразнообразие полага усилия и си сътрудничи с различни институции и местни жители в т.ч. Дирекцията на ПП „Странджа”, ИАРА, Ловно-рибарското дружество „Сокол” и др.

Facebook Twitter LinkedIn Digg Delicious Stumbleupon

9520 посещения

OFF