Календар

Защитени зони и Натура 2000

Защитените зони се определят от 2 европейски директиви (Директива на птиците и Директива на хабитатите), отразени в българското законодателство чрез Закона за биологичното разнообразие. Защитените зони с европейско значение изграждат екологичната мрежа НАТУРА 2000. Те са много по-големи по площ от защитените територии и не налагат забрани за всякакви човешки действия. Напротив, тяхната цел е да се запази природата като ресурс за устойчиво развитие на районите, които попадат в тези зони.

НАТУРА 2000 в България

Като бъдеща членка на Европейския съюз, България е задължена и се е задължила да изгради мрежата от защитени зони НАТУРА 2000. Задължила се е също така да осигури опазването на природата в предложените за включване в НАТУРА 2000 места (потенциални НАТУРА 2000 зони) още преди влизането ни в Европейския съюз.
Екологичната мрежа НАТУРА 2000 следва да бъде изградена в България до датата на присъединяване на страната ни към Европейския съюз. До 1 януари 2007 година тя трябва да представи на Европейската комисия списък със зони, отговарящи на критериите за включване в НАТУРА 2000.
До този момент в България са инвентаризирани и предложени 114 места според Директивата за Птиците и се подготвят още 377 места по Директивата за местообитанията. В повечето си места те се припокриват помежду си, като билогичното разнообразие на страната позволява Натура 2000 мрежата в България да обхваща поне 34-36% от площта на България.


Причините, пораждащи трудности при изграждане на НАТУРА 2000 в България:

държавата не налага превантивни мерки за защита на потенциални НАТУРА 2000 зони.
ежедневна заплаха от загуба на голяма част от бъдещите защитени зони поради тяхното унищожаване преди 1 януари (така нареченото заварено положение)
подценяване на проблемите, свързани с околната среда
нарушения на законодателството поради некомпетентност и корупция
липсата на широкомащабна информационна кампания сред населението
заблуда и страх сред местното население, породени от липсата на информация


НАТУРА 2000 в детайли:

Eвропейската екологична мрежа Натура 2000 е най-сериозната инициатива за съхраняване на природното наследство и устойчиво развитие в райони със запазена природа. Тя представлява мрежа от защитени райони в Европа, създадени в съответствие с Директивата за природните местообитания от 1992 г. и Директивата на птиците от 1979г.
Целта на мрежата е да гарантира запазването на най-ценните и заплашени от изчезване природни видове и местата, които те обитават. Това опазване трябва да гарантира, че разпространението, числеността (или площта) и състоянието им няма да се влошават от момента на обявяването им като НАТУРА 2000 зони. В редки случаи се очаква и подобряване на тези показатели.
Опазването на природата се постига чрез: активно управление, поддържане, възстановяване и създаване на човешки дейности в защитените зони, които са пряко свързани с опазването на видове и местообитания или не ги увреждат. На второ място, чрез ограничаване на дейности, които унищожават конкретен вид или неговото местообитание в дадена зона.
Въпреки, че Натура 2000 обхваща всички защитените досега територии включително териториите с най-строг режим на защита по българското законодателство (резерватите), тази екологична мрежа не е просто система от природни резервати, където да е изключена всякаква човешка дейност. Местата, които се опазват по Европейското законодателство, са много по-големи по площ от сегашните защитени територии и включват, както общинска земя, така и частна собственост. Целта на създаването на НАТУРА 2000 мрежата не е отдалечаване или противопоставяне на човека и природата, нито пък отнемане на частна собственост. Целта е в бъдеще да се гарантира устойчиво екологично, икономическо и социално управление на зони с общочовешко значение поради тяхното изключително природно богатство.
Изборът на районите, включени в Натура 2000 се базира изцяло на научни критерии, като например степента на срещане и гъстотата на дадените видове, както и екологичното качество и площта на природните местообитания, намиращи се в тези райони. В тяхното управление пряко се отчитат взаимовръзката на природозащитните цели с дългосрочните интереси на хората живеещи в района.


Какво е забранено и какво не в НАТУРА 2000 зоните?

Няма никакви предварителни забрани върху нови дейности или разработване на зоните, включени в Натура 2000. Всеки конкретен случай ще се разглежда поотделно. Директивата за природните местообитания съдържа ясна процедура за оценяване и вземане на решения, свързани с проекти за развитие, които ще окажат влияние върху дадената защитена зона. Включването на райони в Натура 2000, зависи от биологичното богатство на различните държави членки. Колкото е по-богата на биологично разнообразие дадена страна, толкова повече места ще влязат в Натура 2000 в границите на нейната територия.
Дейности, които не увреждат защитените местообитания и видове няма да бъдат забранявани в зоните от Натура 2000, дори могат да бъдат финансово стимулирани. Например:
извършването на селско– стопанска дейност в НАТУРА 2000 зона – може да бъде подпомагано преференциалното отглеждане на определена порода животни, които по някакъв начин е ценна за региона и Европа;
лова на определени видове в зона за защита на лешоядите при положение, че убитите животни се използват за захранване на лешоядите;
развиването на условия за екологичен и селски туризъм и т.н.
От друга страна за ограничаване на дадени дейности е създаден механизъм за финансови компенсации. Например при ограничаване на разораването на нивите, при положение че дадена изоставена селско-стопанска площ се е превърнала в ценно местообитание на определени видове животни (гризачи, влечуги...); ограничаване на степента и използваните материали при строителство на жилищни и други сгради и други, собствениците на земи се компенсират в зависимост от всяко конкретно наложено ограничение.


Финансиране на НАТУРА 2000

Понастоящем програми на ЕС и по-специално програми, свързани с Политиката за развитие на селскостопанските райони, като напр. агро-екологичните мерки и специално сформирания фонд “Лайф” отпускат значителни суми за изграждане и поддържани на Натура 2000. Водят се дискусии за финансирането на Натура 2000 за в бъдеще.
Независимо дали получават финансиране от Структурните фондове или не, страните членки са задължени да спазват разпоредбите на Натура 2000.
Съществуват и редица проекти на неправителствени организации, насочени към инвентаризирането и изграждането на НАТУРА 2000 в България.
От всяка една страна обаче зависи да приложи както трябва тези мерки и да не разпилее тези пари.


Ползи за местното население при включване на имот в границите на НАТУРА 2000:

финансиране от Европейските фондове;
компенсации на собствениците на земи в защитени зони срещу евентуални ограничения на конкретни дейности;
ограничаване на монопола и създаване на възможност и перспектива за развитие на дребен и среден бизнес и запазване на частната собственост в ръцете на сегашните им собственици;
запазване на дивата природа на България;
устойчиво управление и развитие на изоставащите райони;
запазване и оценяване на българските традиции и дух;
възможност за развитие на туризъм, който не унищожава околната среда - гаранция за траен интерес и превръщане на запазената природа на България в привлекателна дестинация сега и за в бъдеще;
създаване на перспективи по зони, които ще дадат възможност за печалба и завръщане на младите хора по родните места;
развиването на природосъобразен (а не масов) туризъм създава повече възможности за създаване на социални контакти, за опознаване на хората в границите на България и извън нея, което способства за установяване на разбирателство и съдействие между хората като основа на изграждането на мирна Европа;
запазване на качеството на околната среда чрез регламентиране и стриктно следене качеството на водата и въздуха повишаване и/или запазване на здравето на хората;
повишаване на самочувствието на хората, живеещи и/или работещи в защитените зони;

10454 посещения

Петиции

    Дарения

    Можете да направите дарение за кампанията
             
    Install Flash player!