Календар

Нона Караджова не подписа специализирания устройствен план на ски зона Алеко

Нона Караджова не подписа специализирания устройствен план на ски зона АлекоИзточник: BlueLink

Министърът на околната среда и водите Нона Караджова се произнесе с решение, с което отмени становището по екологична оценка на директора на РИОСВ-София за съгласуване на Специализиран подробен устройствен план (СПУП) на туристическа и ски зона “Алеко”, съобщи прес центърът на МОСВ.

Главните мотиви, с които се отменя съгласуването на СПУП на туристическа и ски зона „Алеко”, са свързани с няколко обстоятелства, констатирани от министерството:

• със становището на директора на РИОСВ-София, е съгласувано изграждането на съоръжения за ски спорт и други обекти в различни зони на парка, които влизат в някои противоречия с режимите за строителство, въведени с Плана за управление;
• посочените в становището мотиви за одобрението на СПУП са недостатъчно аргументирани, тъй като в Доклада по оценка за съвместимост липсват оценки по отношение степента на въздействието върху някои местообитания и видове, които са предмет на защитени зони „Витоша” от мрежата на Натура 2000;
• предписаните общи мерки дават възможност възложителят да променя при проектирането местоположението на трасетата и съоръженията, което поставя под съмнение предмета на оценките и заключенията за въздействието на СПУП върху природния парк и защитените зони. Същевременно в становището не е поставено изискване за извършване на оценка за съвместимост на отделните инвестиционни намерения, което е недопустимо при дадената възможност за промени при последващото проектиране;
• не става ясно по какъв начин и дали е взета предвид информацията, постъпила от консултациите с обществеността, при постановяването на становището.

Становището на РИОСВ – София, беше обжалвано от Държавна агенция по горите, директора на Дирекция Природен парк “Витоша” към Държавната агенция по горите, Сдружение “Витоша ски и сноуборд училища” и WWF Дунавско-Карпатска програма.

В съобщението на МОСВ се казва:
Решението на министъра е мотивирано по законосъобразност, но не изключва факта, че ръководен принцип в решаването на обществения казус трябва да остане необходимостта от развитие на туризма в района на Витоша в хармонично съжителство на човека с природата. Международната практика сочи, че в планина като Витоша е възможно съжителство между хора с различни интереси и пътят към тази цел е преодоляване на противопоставянето. В един подходящ момент това би могло да стане, като се намери законосъобразно решение за вида и размера на подобренията, за да стане планината по-достъпна за отдих и спорт, с минимални вреди за природата.

МОСВ се ангажира да подпомага процеса за постигане на обществен консенсус за бъдещото развитие на Витоша.

Facebook Twitter LinkedIn Digg Delicious Stumbleupon

3919 посещения

OFF

Последно качено » Новини