Календар

Допълнителна информация за четирите наказателни процедури срещу страната ни, стартирани от ЕК на 8 октомври

Допълнителна информация за четирите наказателни процедури срещу страната ни, стартирани от ЕК на 8 октомвриИзточник - BlueLink

В Министерството на околната среда и водите са получени официалните уведомителни писма, с които Европейската комисия стартира четири процедури по нарушение срещу страната ни в областта на околната среда по следните казуси, става ясно от информация, публикувана на сайта на институцията.

1. Извършване на дейности в защитена зона за опазване на дивите птици Емине и предложената за обявяване защитена зона за местообитанията Емине-Иракли.

Обвинението, повдигнато от Комисията, е за извършени действия по почистване на коритото на р. Вая през месец юни 2007 г.

Комисията смята, че при почистването е разрушено долното течение на р. Вая (участък от реката, дълъг 400 метра), което представлява съответно 6% от самата р. Вая. По отношение на този случай службите на Комисията са отправили запитвания до страната преди стартирането на процедурата по нарушение, като в представената информация е посочено, че тези дейности са извършени като превантивна мярка за недопускане на аварийна ситуация, а именно бедствени наводнения, като тези през пролетта на 2006 г.

Обстоятелствата по случая са следните: областният управител на Област Бургас е разпоредил на кметовете на засегнатите от наводнението общини да предприемат действия за защитата от вредното въздействие на водите, като се проконтролира проводимостта на речните корита и се вземат съответни мерки за разчистването им. В изпълнение на тези разпореждания кметът на Община Несебър е назначил комисия, която да извърши проверки и предложи мерки за почистване на речните корита на реките в Община Несебър, включително река Вая в местност Иракли. Комисията е констатирала, че коритото на реката е запълнено с паднали дървета и ниски храсти, като се предлага почистване на коритото и възстановяване на разрушения мост. Почистването на коритото на река Вая е предвидено и включено в списъка, публикуван на 07.06.2007 г. на официалната интернет-страница на МОСВ. Дейностите по почистването, включващи премахването на растителността в рамките на речното корито на река Вая, са извършени през юни на 2007 г.

Тези обстоятелства предполагат, че извършеното почистване на речното корито на река Вая е направено вследствие на аварийна ситуация, единствено с цел отстраняване на последствията от бедствено наводнение, както и с цел превенция срещу наводнения при евентуални нови проливни валежи. Този въпрос е бил предмет на процедиране, разглеждане и решения от съответните компетентни органи, отговорни за предприемане на мерки при аварийни и бедствени ситуации, какъвто е конкретният. Съгласно националното и европейското законодателство понятието “аварийна ситуация” не попада в обхвата на Приложение 1 и 2 от Закона за опазване на околната среда и респективно не е предмет на процедури по ОВОС и ОС.

Също така Комисията повдига и обвинение за инвестиционното предложение на "Суис пропъртис" ЕООД, което е одобрено от компетентните органи през 2005 г. с решение да не се извършва ОВОС, без да е отчетен кумулативният ефект. С влизане на разпоредбите на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимост на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони от РИОСВ – Бургас е изискано провеждане на процедура по оценка за съвместимост за вероятната степен на отрицателно въздействие върху защитените зони, като е постановено да се извърши оценка за степента на въздействието му върху защитените зони.

Към настоящия момент е в ход съдебно производство по изясняване на статута на акта за оценката за съвместимост, поради което директорът на РИОСВ – Бургас е издал заповед, с която е наложена принудителна административна мярка “спиране на всякакви строителни работи”.

Твърденията на Комисията ще бъдат проверени и събраните доказателства анализирани за предприемане на възможните допълнителни мерки за прилагане на Общностното законодателство за защита на природата.

Както вече ви информирахме, МОСВ предприе превантивна мярка, като още преди стартирането на процедурата, на 21 август 2009 г., министър Нона Караджова издаде заповед за обявяване на защитена зона за опазване на дивите птици Емине. Със заповедта, в района на местност „Иракли” е въведена забрана за извършването на жилищно, курортно и вилно строителство, до влизането в сила на нов Общ устройствен план /ОУП/ на община Несебър или негово изменение.

2. Изменението на Общия устройствен план (ОУП) на Община Царево.

Според обвинението на Европейската комисия при извършване на процедурите по Екологична оценка /ЕО/ и Оценка за съвместимост /ОС/ на изменението на Общия устройствен план на Община Царево не са приложени правилно изискванията на Директива 92/43/ЕИО за опазване на естествените местообитания и на дивата флора и фауна и Директива 2001/42/ЕО относно оценката на въздействието на някои планове и програми върху околната среда..

По този случай също вече са предприети действия още преди стартирането на процедурата. Изменението на ОУП на Община Царево не е влязло в сила заради образувано съдебно дело по обжалване на становището по екологична оценка на министъра на околната среда и водите.

На 28 септември 2009 г. становището по екологична оценка е оттеглено по разпореждане на министъра на околната среда и водите в съдебно заседание с цел повторно извършване на процедурата.

Процедурата по прилагане на Общностното законодателство в областта на околната среда ще бъде проведена повторно, с цел неговото правилно прилагане в цялост.

3. Разрешаване на проекти в защитена зона по местообитанията „Пирин”.

Комисията повдига обвинение за реализацията на два проекта в границите на защитена зона „Пирин“, и по конкретно в Ски зона Банско. Това са „Проект за изграждането на четириседалков лифт в местността „Чалин валог“ и „Проект за изграждането на инженерно съоръжение за преминаването на ски писта „Чалин валог“ на кота 1185 до 1190 m, в същата местност.

Според ЕК реализацията на тези проекти води до отрицателно въздействие върху местообитанията, като не е отчетено кумулирането с вече причинено значително въздействие от изграждането на другите обекти в Ски зона Банско през периода 2001 -2006 г.

В случая става въпрос за подмяна на съществуващ амортизиран ски влек в местността „Чалин валог” със седалкова въжена линия. Подмяната е предвидена в одобрения, след Оценка на въздействие върху околната среда /ОВОС/, Териториално-устройствен план /ТУП/ на Ски зона Банско, респективно е включена в концесионния договор. Независимо от това, за това инвестиционно предложение е проведена процедура по преценка за ОВОС, в рамките на която е приложена и Оценка за съвместимост. В рамките на тази процедура е преценено, че при реализацията няма вероятност от значително отрицателно въздействие върху предмета на опазване в защитена зона „Пирин”.

По отношение на втория проект: през една от тези писти преминава съществуващ асфалтов път. Това пресичане на пистата безпорно води до конфликтни ситуации през зимните месеци. В тази връзка е предложено изграждането на инженерно съоръжение – тунел с дължина 40 м. под съществуващата писта, в рамките на концесионната площ, с цел безконфликтно преминаване на моторни превозни средства през зимните месеци. За инвестиционното предложение е проведена процедура по преценка за ОВОС и ОС, при която е преценено, че при реализацията му не се очаква значително отрицателно въздействие върху предмета на опазване в защитена зона „Пирин”.

Обвиненията на Европейсдката комисия по отношение на гореспоменатите проекти ще бъдат внимателно анализирани, въз основа на което МОСВ ще формира становището си пред ЕК в рамките на дадения двумесечен срок.

4. Непълно транспониране на разпоредбите на чл. 6, ал. 3 от Директивата за хабитатите.

Обвиненията на ЕК са, че в националната нормативна уредба не е предвидено извършването на Оценка за съвместимост за някои инвестиционни предложения, планове и програми, които са извън границите на защитените зони.

България разполага със срок от два месеца да анализира основанията, включени в обвинението, и да представи своето становище пред ЕК по тях, като при необходимост ще бъдат предприети действия за съответни промени на Закона за биологичното разнообразие и Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони.

Четирите процедури са в началото на досъдебна фаза на процедурата по нарушение и страната ни разполага със срок от два месеца за отговор. Действията, които ще бъдат предприети след запознаване с конкретните обвинения и инвестиционни намерения, ще имат за цел да не се позволи процедурите да продължат в следващата фаза.

---
Междувременно в последната седмица на октомври Европейската комисия изпрати първо писмено предупреждение до България за системно неосигуряване на адекватна защита на специално защитените зони (СЗ3) за птиците.

Комисията е получила многобройни жалби относно текущи проекти, свързани с изграждане на туристическа и градска инфраструктура, както и с изграждане на ветроенергийни паркове в различни СЗЗ на територията на цялата страна.

България трябва да предприеме компенсаторни мерки срещу щетите, нанесени от строителните обекти върху природата, каза за в. Дневник Давид Декримо, експерт в дирекция Екология на ЕК. Някакви правила трябва да бъдат наложени и на бизнеса, неговото развитие не трябва да става за сметка на околната среда, обясни експертът.

Новата наказателна процедура визира нарушенията в законодателството, свързани със строителството по българското Черноморско крайбрежие, строителството и одобрените проекти за ветроенергийни паркове в СЗЗ в Западна и Централна Стара планина, Сакар, Източни Родопи, Калиакра.

Facebook Twitter LinkedIn Digg Delicious Stumbleupon

5495 посещения

OFF

Последно качено » Новини