Календар

Проект по Оперативна програма околна среда опазва диви кози и мечки

 Проект по Оперативна програма околна среда опазва диви кози и мечкиKонсорциум, включващ Българска Фондация Биоразнообразие, Сдружение за дива природа „Балкани”, Ловно рибарско дружество Девин и РИОСВ Пазарджик работи по проект за опазване и възстановяване на дивата коза и мечката в България

Конкретните цели на проекта са:
• Координиране усилията на максимално широк спектър от институции и организации, работещи за опазване на дивата коза и мечката и техните местообитания в България
• Радикално намаляване на бракониерството и влиянието му върху дивата коза и мечката чрез засилване на охраната и изясняване на „слаби места” в разпространението на двата вида
• Ясна визия за възможностите за реинтродукции на дива коза в България и увеличаване на нейната популация чрез заемане на нови местообитания
• Ясна визия за възможностите за използване на лова по реда на изключенията на ЗБР като средство за въвличане на ловната общност в опазването на двата вида (т.н. community based conservation)
• Повишаване на обществената информираност относно проблемите на опазването на дивата коза и мечката и борбата с бракониерството и въвличане на ловните общности в тяхното опазване
• Координиране на дейностите за опазване на трансгранични популации на дивата коза и мечката
• Намаляне на конфликтите човек – мечка.

Основните дейности по проекта ще са:
1. Мерки за намаляване на конфликта човек мечка. Включва:
• проучване на влиянието на отпадъците върху създаването на проблемни мечки и мерки за превенция
• Предварително определяне на местата с най-висок риск от привикване на мечки към отпадъци в работните райони
• Събиране информация за туристически центрове,незаконни сметища, хижи и др.
• Картиране, описание и анализ на туристически центрове,незаконни сметища, хижи и др.
• Изготвяне на ГИС модел анализ на сметищата, според пригодността на местообитанията и щетите от мечки в района.
• Пилотно поставяне на 20 бр. устойчиви на мечка контейнери за смет в най-рисковите места
• Пилотно предоставяне на 10 двойки овчарски кучета с доказана ефективност при опазване на домашни животни от хищници.

2. Подкрепа за работата на междуведомствените работни групи по Плановете за действие за дивата коза и мечката

3. Координационни срещи и семинари със структури на ДАГ, МОСВ, СЛРБ, МВР и прокуратурата в рискови райони, както и участие в Съветите за охрана на горите, дивеча и рибата за разясняване на проблемите на опазването на дивата коза и мечката набелязване на мерки срещу него

4. Превенция на бракониерство. Дейността включва организиране и провеждане на редовни проверки на
• ловни дружини, ловуващи в (или в близост до) местообитания на диви кози и мечки;
• обществени заведения за незаконни трофеи на мечки и диви кози и други ловни и защитени видове;
• ключовите местообитания през месеците октомври и ноември;
• участие в наказателни и административни дела срещу бракониери

5. Проучване на миграциите на дивата коза и коридорите между отделните субпопулации с цел изясняване на „слаби места” в опазването им.
Ще бъдат поставени 5 GPS GSM нашийника, които ще предават информация за движението на животни от ключови субпопулации от Западните Родопи, за проучване на миграциите на животни. Данните получени от телеметрията ще бъдат анализирани в ГИС с землища, ловни и охранителни райони.

6. Оценка на възможностите за реинтродукция на дива коза в подходящи местообитания в Западна и Източна Стара планина, Осогово и Славянка.
Извършването на тази оценка ще даде възможност да се започнат планови възстановявания на дивата коза в други части на България, което има потенциал да увеличи сегашната популация с няколко хиляди индивида. Ще бъдат идентифицирани рискови райони за реинтродукции и така ще се предотвратят провали на бъдещи реинтродукции (които са разход както на средства, така и на животни).

7. Оценка на влиянието на трофейният лов на дива коза по реда на изключенията върху състоянието на популациите.
Ще бъде проучен трофейният лов на ниво ЛРД или ДЛС и състоянието на популацията на диви кози. Оценката ще включва мерки за опазване предприемани от ползващият изключенията, бракониерство и брой животни по ловно стопански райони.

8. ГИС модел на разпространението на дивата коза в България в ловностопански райони, територии на РИОСВ, и местата предвидени за оценка на възможностите за реинтродукция на дива коза.

9. Проучване на незаконния отстрел на територията на ловностопанските райони на ЛРД около трите Национални парка и резерватите в Родопите.

10. Координиране на контролните дейности между гръцкият Национален парк Родопи и българските институции – РИОСВ Смолян, РУГ Смолян и ЛРД Девин.
Ще бъдат организирани 6 координационни срещи между отговорните за опазване на дивата коза и мечка български и гръцки институции Популацията на диви кози в гръцкия Национален парк Родопи е свързана с животните на територията на ЛРД Девин и РДГ Смолян. Има информация за български бракониери редовно ловуващи в Гърция. Координацията ще позволи по- добра превенция на бракониерството от двете страни на границата и ще доведе до опазване на общата трансгранична популация.

11. Информационна кампания за изпълнение на плановете за действие и борба с бракониерството.
Ще бъдат публикувани:
• план за действие за дивата коза;
• план за действие за мечката;
• популярна книга за дивата коза.

12. Проучване на влиянието на паразитни, заразни и недоимъчни болести върху популациите на дивата коза.
През последните десетилетия серия от паразитни и инфекциозни болести нанесоха сериозни щети върху популациите на дивите кози в Алпите и Пиринеите. В много случаи това са болести, които се прехвърлят от домашни животни към диви. Нищо не е известно за здравния статус на дивите кози в България. Ограничаването на влиянието на епизоотиите и смъртността от болести ще допринесе за по- бързото възстановяване на вида в България.

13. Обмяна на опит с експерти работещи за опазването на картузианската дива коза
Ще бъде осъществена кореспонденция, обмяна на информация и ще бъде посетен района на Гренобъл, Франция, където успешно се работи за дивата коза. Картузианската дива коза е била застрашена от изчезване дълги години. През последните 10 години благодарение на успешно сътрудничество между ловци и природозащитници числеността й е увеличена от 200 на 2000 екземпляра. Френският опит може да бъде много полезен за България.

14. Анализ на фрагментацията и степен на пригодност на биокоридорите между субопопулациите от мечка.
Детайлно проучване на коридорите и възможностите за връзка между сегашното временно разпространение в западните погранични планини (Западна Стара планина, Краище-Осогово и Малешевска) със зоните на постоянно разпространение (Централен Балкан, Рила и Пирин) както и между Централно старопланинската популация и Рилородопската с цел улесняване и възстановяване на естествения обмен на индивиди и възстановяване на целостта на популацията.


Проекта е с продължителност 36 месеца и ще привърши в август 2012 година.

Проекта е на обща стойност 578 832 лв.

Стефан Аврамов
Българска Фондация Биоразнообразие
Ръководител проект
0897865818, 0886605410
Email: sga(ат)escom.bg

Facebook Twitter LinkedIn Digg Delicious Stumbleupon

4980 посещения

OFF

Последно качено » Новини