Календар

НАЦИОНАЛНА СРЕЩА ЗА ОБСЪЖДАНЕ НА ЕФЕКТИВНОТО СЪВМЕСТНО УПРАВЛЕНИЕ НА РАЗЛИЧНИ КАТЕГОРИИ ЗАЩИТЕНИТЕ ПРИРОДНИ ОБЕКТИ

НАЦИОНАЛНА СРЕЩА ЗА ОБСЪЖДАНЕ НА ЕФЕКТИВНОТО СЪВМЕСТНО УПРАВЛЕНИЕ НА РАЗЛИЧНИ КАТЕГОРИИ ЗАЩИТЕНИТЕ ПРИРОДНИ ОБЕКТИБългарска Фондация Биоразнообразие (БФБ) работи за подготовката на първия съвременен биосферен парк в България, който да отговаря на изискванията на Севилската стратегия за биосферните резервати от листата на ЮНЕСКО. В рамките на своя проект „Сътрудничество за опазване на биоразнообразието и устойчиво местно развитие в Странджа планина” екипът на БФБ подготвя номинационната форма за обявяване на биосферния парк „Странджа” и се сблъсква с редица трудности, свързани със структурата за управление на тази нова категория, която не е предмет на Закона за защитените територии. С обявяването на Заповедите за зоните от мрежата Натура 2000, голяма част от защитените територии в България също ще се сблъскат с този проблем.
В тази връзка бихме искали да Ви поканим на 27 март 2012 г. (вторник) в София на националната среща за обсъждане на ефективното съвместно управление на различни категории защитените природни обекти, припокриващи едни и същи територии – природен парк/биосферен парк, природен парк/Натура 2000 зона и други категории като национални паркове, резервати, защитени местности и природни забележителности – проблем, с който днес се сблъсква управлението на системата от ЗТ в България.

В тази връзка бихме искали да Ви поканим на 27 март 2012 г. (вторник) в София на националната среща за обсъждане на ефективното съвместно управление на различни категории защитените природни обекти, припокриващи едни и същи територии – природен парк/биосферен парк, природен парк/Натура 2000 зона и други категории като национални паркове, резервати, защитени местности и природни забележителности – проблем, с който днес се сблъсква управлението на системата от ЗТ в България.
Лектори ще бъдат г-жа Ваня Дебевец от регионален парк „Скочанска яма”, Словения, (който е Рамсарско място, включен е в Списъка на Световното наследство на ЮНЕСКО и е биосферен резерват по Програмата „Човекът и биосферата”), г-н Пиер Галан, швейцарски експерт на ЮНЕСКО и г-н Бьорн Арне Нес от Директората за управление на природата, Норвегия. Фасилитатор на срещата ще бъде г-н Тома Белев. Следобедната сесия ще продължи с обсъждане на подходите за определяне на режимите в Заповедите за обявяване на защитените зони по Натура 2000.
За участие в срещата са поканени представители на МОСВ, дирекциите на националните и природните паркове, РИОСВ, НПО, експерти и др.

Начало 10:00 ч в конферентната зала на хотел „Лайт” – София, ул. „Веслец” 37.
Приложено изпращаме и подробната програма:

10:00 Откриване и представяне на официалните гости – Петко Цветков, ВИД Изпълнителен директор, Българска Фондация Биоразнообразие (БФБ)
10:10 Въведение: Предизвикателства пред съвместното управление на защитени територии с различни природозащитни режими и отговорни институции - Тома Белев, модератор
10:20 Интегрираният подход в управлението на Биосферен резерват „Карст” като мултифункционален обект - Ваня Дебевец, Словения

11:00 Международното обозначаване на защитените територии: Как да ги използваме и ситуацията в България - Пиер Галан, международен експерт по биосферни резервати и защитени територии, Швейцария

Facebook Twitter LinkedIn Digg Delicious Stumbleupon

3246 посещения

OFF

Последно качено » Новини