Календар

Резултатите от пресконференцията 'Софийският завод за отпадъци - модерно решение или стратегия на изоставащите?'

Резултатите от пресконференцията 'Софийският завод за отпадъци - модерно решение или стратегия на изоставащите?'На пресконференцията "Софийският завод за отпадъци - модерно решение или стратегия на изоставащите?",организирана от сдружение За Земята и CEE Bankwatch, която се проведе на 4 Април стана ясно, че за едно по-устойчиво управление на отпадъците на София, общината трябва да започне активен и постоянен диалог с обществеността. От своя страна, жителите на града също трябва да изискват по-добра информация от отговорните органи.

Най-важната част от проекта за отпадъците на София е съоръжението за механично-биологично третиране (МБТ, или т.нар "завод за боклук"), което ще произвежда гориво от отпадъци (РДФ) за Топлофикация София.
Решението при работата на МБТ да се акцентира върху производството на РДФ с най-вероятен ползвател Топлофикация София крие огромни рискове. Горенето на РДФ в нова инсталация на Топлофикация София ще отделя още прахови частици, в допълнение на вече високите нива на замърсяване на въздуха в София, които значително надвишават допустимите норми. Това ще струва стотици милиони евро в глоби за неизпълнение на изискванията на Директива 2008/50/ЕО относно качеството на атмосферния въздух. Опитът от други европейски страни показва, че при тези условия съществува съвсем реален риск за отрицателна оценка на въздействието върху околната среда и съответно сериозно забавяне или направо спиране на проекта и свързаните с това огромни загуби на време и средства.
Фактът, че Столична община се явява собственик и на двете предприятия създава условия за установяване на непрозрачни финансови отношения и порочна взаимна зависимост. При тези обстоятелства се затвърждава перверзна мотивация срещу повишаване на количествата, отделени за рециклиране. Изваждането на горимата част от смесените битови отпадъци (основно пластмаси, хартия, картон) с цел изгаряне предопределя продължаване на досегашната тенденция за изключително ниско ниво на рециклиране през следващите 20 години, докато трае проектният живот на МБТ.
В допълнение, видимо лошата координация между Столична община и организациите по оползотворяване на опаковки води до неподходящо разполагане на контейнерите за разделно събиране и съответно слаби резултати при събирането на вторични суровини от домакинствата. Комбинацията от всички тези фактори ще провали постигането на целта за рециклиране на 50% от домакинските отпадъци през 2020, определена от европейското законодателство, което ще донесе допълнителни глоби за България.
Информационната работа на Столична община все още се отличава с липса на достатъчно прозрачност. От една страна, Общината не разполага с надеждна информационна система за наблюдение на количеството, видовете и генераторите на отпадъци в София. От друга страна, информационните кампании за правилното разделяне и изхвърляне на отпадъците от бита до момента са на практика невидими. Дългогодишните опити на граждански организации да предлагат алтернативни решения за управлението на отпадъците също остават безуспешни.

Facebook Twitter LinkedIn Digg Delicious Stumbleupon

5490 посещения

OFF

Последно качено » Новини