Календар

ДОБРОВОЛЦИ ПОМАГАТ НА РЕДКИ РАСТЕНИЯ

ДОБРОВОЛЦИ ПОМАГАТ НА РЕДКИ РАСТЕНИЯЗа три от 125-те Важни места за растенията в България 2012-та беше една добра година. Създадени бяха групи от доброволци, които познават своите места и редките видове растения в тях, следят състоянието им и провеждат практически дейности за опазването им. Това се случи благодарение на проект, осъществен в България от Ботаническата градина при Българската академия на науките, като партньор на международната организация Плантлайф Интернешънъл.

Проектът „Природни мрежи за местата и хората”, финансиран от програма „Европа за гражданите” на Европейския съюз, включва дейности за опазване и популяризиране на важни места за растенията в пет европейски страни, три от тях в Югоизточна Европа. В България бяха избрани местата: „Габарево – Елака” (влажни ливади и елшови гори край с. Габарево, община Павел баня), „Таушан тепе” (хълмове със степна растителност и храсталаци край с. Невша, община Ветрино) и „Чепън – Драгоман” (обширна карстова територия в общините Драгоман, Костинброд, Сливница и Годеч).
През 2012 г. във всяко от тези места бяха привлечени доброволци за дейности за подпомагане на редките видове и важните местообитания. Водачите на доброволческите групи преминаха обучение във Великобритания и Холандия. В районите на проекта бяха създадени информационни материали, проведоха се екскурзии с водач-специалист и събития за запознаване на обществеността от близките населени места с разнообразието и значението на дивите растения. На отделни семинари бяха обсъдени българските и европейските закони и програми, които подпомагат опазването на природата.
С помощта на доброволците, във във Важно място за растенията „Таушан тепе” бяха проведени наблюдения на целевите видове растения янкиева метличина (Centaurea jankae) и червено усойниче (Echium russicum), почистена беше пътека сред храсталаците от драка за създаване на достъп до билото на хълма, поставена беше информационна табела; във Важно място за растенията „Габарево - Елака” бяха направени наблюдения на редкия вид калописиев дланокоренник (Dactylorhiza kalopissii), организирано бе почистване от храсти на горската полянка, на която се е срещала орхидеята липарис (Liparis loeselii), поставена бе информационна табела в с. Габарево; във Важно място за растенията „Чепън – Драгоман” бе извършено картиране на орхидеята змийско езиче (Himantoglossum caprinum) и мониторинг на водното насекомоядно растение алдрованда (Aldrovanda vesiculosa), организирано бе почистване от тръстика, камъш и папур на част от Драгоманското блато, възстановяване на част от дървена пътека през блатото, и изнасяне на окосена трева от ливада край с. Бучин проход – находище на редки видове растения.
Екипът натрупа опит в отношенията с местните хора и власти. В трите района на действие на проекта деца и възрастни с интерес научаваха за редките видове растения, живеещи близо до тях, и се отнасяха към близките им Важни места за растенията с любов и загриженост, участваха в доброволческите акции. Това дава надежда, че започналите дейности за опазване на местата ще продължат и занапред, но същевременно е ясна необходимостта от продължаване на сътрудничеството с експерти, както и нуждата от финансова подкрепа за дейностите.
В края на проекта, на международна среща в гр. Павел баня, участници в проекта от шест страни (Великобритания, Холандия, Румъния, Македония, Черна гора и България) споделиха опита си от работата с доброволци в полза на природата и планираха следващи стъпки.
Като награда за усилията на всички доброволци и природозащитници, в края на месец октомври 2012 г. дойде излизането от печат на дългоочаквания сборник „Важни места за растенията в България”. Издаването му е подпомогнато от Фонд „Научни изследвания” при Министерство на образованието, младежта и науката и от Плантлайф Интернешънъл. На 469 страници, с многобройни илюстрации, успоредно на български и английски език, книгата представя природозащитния подход за опазване на растенията и всичките 125 важни места за растенията в България. Изданието е придружено от компакт диск с допълнителна информация и снимки.

На 29.11.2012 г. от 13 ч. в Националния пресклуб на БТА в София ще бъдат представени дейностите и резултатите от проекта за създаване на групи от доброволци за Важните места за растенията в България и ще бъде представена новата книга „Важни места за растенията в България”. Ще присъстват ръководилите идентификацията на Важните места за растенията в страната проф. д-р Димитър Пеев (Институт по биоразнообразие и екосистемни изследвания) и доц. д-р Антоанета Петрова, директор на Ботаническа градина при БАН, както и водачите на доброволческите групи. Поканени са представители на Министерство на околната среда и водите и местните власти от районите на проекта.

Facebook Twitter LinkedIn Digg Delicious Stumbleupon

4315 посещения

OFF

Последно качено » Новини