Календар

WWF внася предложение за изграждане на трансграничен комплекс от защитени влажни зони

WWF внася предложение за изграждане на трансграничен комплекс от защитени влажни зониМеждународната природозащитна организация WWF внесе в Министерството на околната среда и водите предложение за установяване на трансграничен комплекс от защитени по Рамсарската конвенция влажни зони между България и Румъния.

По течението на река Дунав в България има три места от особена важност, които са включени в Рамсарската конвенция. Това са остров Ибиша, комплекс Беленски острови и езерото Сребърна. Новото предложение предвижда границите на тези места да се увеличат и срещу всяко от тях в Румъния да се обяви ново рамсарско място. Така ще се формират три трансгранични „двойки“, които да се опазват съвместно и координирано. Новите места в Румъния са езерата Бистрет и Сухая.

Очаква се обявяването на тези зони да стане до средата на годината. Предложението е изготвено и внесено и в Рамсарския секретариат съвместно с румънския офис на WWF.

„Създаването на трансгранични защитени влажни зони е от изключителна важност за пълноценното опазване на птичите колонии по поречието на река Дунав. Част от птиците например, гнездят в българската част от Дунав, а се хранят в румънската. Идеята на трансграничните влажни зони е в тях да се провеждат еднакви мерки за устойчиво управление и по този начин да се гарантира защитата на ценни видове птици и от двете страни на брега“, коментира Иван Христов, ръководител на програма „Води“ на WWF България.

Информацията за Бистрет, Сухая, Каларъш, Ибиша, Беленските острови и езерото Сребърна не е актуализирана от 2002 г. През миналата година WWF направи проучване и инвентаризация на тези влажни зони от което стана ясно, че е необходимо преразглеждането на информацията за тях, включително на границите им както на национално така и на международно ниво. Дейността беше част от проект „Трансгранични консервационни мерки за опазване на малкия корморан и белооката потапница в характерни места на територията на България и Румъния” по Програма „LIFE +” или още наричан „Зелени граници”.

Какво представляват влажните зони?

Влажните зони са реки, езера, блата, мочурища, заливни гори, влажни ливади, торфища, изкуствени резервоари, вкл. оризища, рибарници, солници, както и морски и океански крайбрежни води до 6 м. дълбочина при отлив. Те са едни от най-ценните екосистеми, които съхраняват огромно по своя обем биоразнообразие. Влажните зони имат ключова роля за кръговрата на водата, възстановяват водните запаси и подхранват подпочвените води. Те имат важно значение за пречистването на минаващите през тях води. През миналия век по-голямата част от влажните зони у нас и в световен мащаб са били унищожени. Сега този безценен ресурс заема 0.1% от територията на България и опазването му е един от приоритетите в работата на WWF.

Утре, 2 февруари е официален ден на влажните зони, който тази година ще премине под мотото „Влажните зони съхраняват водата”.

Рамсарската конвенция
Конвенцията за опазване на влажните зони е подписана на 2-ри февруари 1971 г. в иранския град Рамсар. Тя е първото международно споразумение за защита и устойчиво ползване на природните ресурси.
Мисията на Рамсарската конвенция е “опазване и разумно ползване на всички влажни зони чрез местни, регионални и национални действия и международно сътрудничество, като принос към устойчивото развитие на Земята”.

Facebook Twitter LinkedIn Digg Delicious Stumbleupon

2316 посещения

OFF

Последно качено » Новини