Календар

Новият план за управление на Национален парк „Пирин” ще бъде разработен от тези, които ги е грижа за опазването му

Новият план за управление на Национален парк „Пирин” ще бъде разработен от тези, които ги е грижа за опазването муОбединение „Пирин 2014“ спечели обществената поръчка за разработването на план за управление на НП „Пирин“, обявен от Дирекцията на НП Пирин като открита процедура по възлагане на обществена поръчка с предмет „Разработване на план за управление на Национален парк „Пирин“ за периода 2014-2023 г.” в рамките на техен проект, финансиран от ОП „Околна среда 2007 – 2013 г.“.

Обединението включва СНЦ „Зелени Балкани“ и Българска фондация Биоразнообразие, както и фирмите Силва 2003 ООД, Екологичен Център ЕООД, Стерна консулт и Пи Ди Ем Сървисис ООД. Създадено е специално за участието в тръжната процедура, за да обедини експертен и организационен капацитет, който да отговаря на високите изисквания за управление на такъв тип защитена територия и на обществените очаквания за реалното опазване на Пирин.
Планът за управление е „конституцията“ на всяка защитена територия и ясно посочва приоритетите, нормите и режимите в нея. Това е водещият документ за работата на Дирекцията на парка, който дава отговор на всеки въпрос, свързан със зонирането и правилата в НП „Пирин“. Затова от голямо значение е как ще бъде разработен планът, каква ще бъде философията му и как ще бъде взето под внимание мнението на заинтересованите страни, които живеят около парка или са загрижени за неговото опазване.
При разработването на Плана, обединението „Пирин 2014“ ще се води от спазването на законите в България, а на базата на висококвалифицираните проучвания и анализи и с огромното желание за съхраняване природата на Пирин, ще се гарантира запазването на обекта от Списъка на световното културно и природно наследство на Юнеско. Най-голямото предизвикателство за екипа ще бъде взаимодействието със заинтересованите страни, заради голямото местно, национално и дори световно значение на парка.
Разработването на план за управление е сложен процес, който включва събиране на цялата информация за парка, характеристика на абиотичните и биотични фактори, културна и социално-икономическа характеристика, Първа и Втора оценка, определяне на дългосрочните цели и ограничения, както и на норми, режими, условия и препоръки за осъществяване на дейности. Друга особено важна част от процеса е свързана с информиране на обществеността и подготовката на различни материали, обучения, срещи, както и общественото обсъждане на предложения проект на плана в Банско.
В документацията на възложителя за тръжната процедура (ДНП Пирин) са посочени конкретни изисквания за опита на кандидата, състава и квалификацията на екипа, съдържанието на техническата оферта, както и максимално допустимите стойности за всяка една от конкретните дейности по разработване на плана. При оценката и класирането на участниците в процедурата се спазват разпоредбите на Закона за обществените поръчки и методиката на възложителя. Когато критерият за избор на изпълнител е икономически най-изгодна оферта (както е в случая), комисията оценява качеството на техническото предложение и предлаганата цена.
Обединение „Пирин 2014“ събра компетентен експертен екип, включващ учени от БАН, специалисти с опит в разработването на планове и хора, познаващи добре територията (Чавдар Гусев, Тома Белев, Александър Бърдаров, Ростислав Бекчиев, Катерина Раковска и др.), предложи добри изследователски подходи, управление на риска и взаимодействие със заинтересованите страни, както и конкурента цена за изпълнение на поръчката. Внесената документация отговаря на изискванията, посочени от възложителя и това е причината „Пирин 2014“ да бъде избран за изпълнител на тази нелека задача, чийто срокове са доста ограничени във времето, предвид приключването на проекта на ДНП Пирин.
Участниците в обединението имат дългосрочен ангажимент към опазването на Пирин, защото сред тях е и изпълнителят (БФБ), разработил настоящият план за управление, благодарение на който и въпреки всички „апетити за усвояване“, успя да се запази парка до сега. Затова е важно да не се допусне разработването на план, който толерира „развитие“, за сметка на опазената природа или който обслужва определени икономически интереси.


ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ОБЕДИНЕНИЕ „ПИРИН 2014“ И ЗА ЕКИПА НА ПРОЕКТА, КОЙТО ЩЕ РАЗРАБОТВА ПЛАНА ЗА УПРАВЛЕНИЕ:

Обединението е създадено в началото на 2013 г. за да кандидатства по процедурата за разработване на ПУ на НП „Пирин“, да продължи да прилага философията на досегашния ПУ, но да надгради постигнатото както и да обедини усилията на природозащитни организации и фирми с опит и експертен потенциал в разработването на най-важния документ за управлението на една защитена територия – нейният План за управление.

Партньори в „Пирин 2014“ са СНЦ „Зелени Балкани“, Българска фондация Биоразнообразие, Екологичен Център ЕООД, Силва 2003 ООД, „Пи Ди Ем Сървисис“ ООД и Стерна консулт.

Сдружение с нестопанска цел „Зелени Балкани“ е основано през 1988 г. и е една от най- големите и авторитетни НПО в България. Организацията има съществен принос в изграждането на Националната екологична мрежа с предложения за обявяването на над 26 защитени територии с обща площ 650 000 ха. „Зелени Балкани“ оказа неоценима помощ на държавата, изграждайки Европейската мрежа НАТУРА 2000 (в частта и за природните местообитания). http://www.greenbalkans.org/

Българска Фондация Биоразнообразие (БФБ) е приемник на създадената през 1994 г. междуправителствена Българо-швейцарската програма за опазване на биоразнообразието (БШПОБ), която подпомага усилията на МОСВ за опазване на биоразнообразието в 7 ключови региона – Централен Балкан, Добруджа, Бургаски влажни зони, Ропотамо, Странджа, Източни Родопи и Пирин. В рамките на БШПОБ е разработен и десетгодишния План за управление на Национален парк „Пирин“. Планът бе изготвен с активно обществено участие и до този момент даде възможност на Дирекцията на НП да управлява и да опазва територията по един устойчив начин, въпреки силният инвестиционен натиск, на който са подложени части от защитената територия. http://www.bbf.biodiversity.bg/

„Силва 2003“ ООД е едно от най-авторитетните частни дружества, специализирани в областта на инвентаризация на горски територии, изготвяне на горскостопански планове, планове по ловностопански дейности, дейности по опазване на горите от горски пожари, картиране на хабитати. В десетгодишната си практика е изготвила 19 горскостопански планове, в процес на изготвяне са други четири. Фирмата разполага с много добър екип от девет инженери по горско стопанство, един инженер-геодезист, един ландшафтен архитект и един програмист http://silva.bgforest.com/.

„ЕКОЛОГИЧЕН ЦЕНТЪР“ ЕООД е учредено през август 2011 г. с основен предмет на дейност в областта на опазване на околната среда, в това число професионални дейности, научни изследвания, експертни консултации и услуги, събиране и разпространение на информация и творчески продукти, подготовка, отпечатване и разпространение на издания и др. Опитът на фирмата в сферата на изготвянето на планове за управление на защитени територии и зони е свързан с изпълнение на договор с ДПП „Българка” (като част от Обединение „Българка”), финансиран от ОП „Околна Среда 2007-2013 г.” за инвентаризация на фауната в частите «Безгръбначни», «Земноводни и влечуги», «Птици» и «Бозайници», съгласно утвърдено Задание за план за управление. В областта на консултантските услуги за проучване на биоразнообразието са изпълнени няколко проекта. Фирмата работи с вискоквалифицирани експерти, с дългогодишен опит в проучване и опазване на природата.
Стерна Консулт е специализирана компания, предоставяща услуги в областта на изготвянето и управлението на проектни предложения и дейности в сектора на околната среда. Фирмата прилага опита и най-добрите практики на различни международни партньори и притежава мрежа от асоциирани експерти в различни сектори и области. Сред членовете на екипа са одобрени експерти оценители и консултанти към различни програми на ЕС. http://www.sternaconsult.com/ .
„Пи Ди Ем Сървисис“ ООД е създадена през 2006 г. от експерти с дългогодишен опит в сферата на опазване на околната среда и биологичното разнообразие, устойчивото развитие, екотуризма, горското стопанство, регионалното развитие, изграждането на капацитет и др. Членовете на екипа й са доказали своя професионализъм чрез реализация на множество проекти, задания и инициативи на национално и международно ниво, както и с работата си като консултанти за национални и международни организации и институции. http://www.pdm-services.eu/ .
КАТО КЛЮЧОВИ ЕКСПЕРТИ В ЕКИПА НА ОБЕДИНЕНИЕ „ПИРИН 2014” СА ВКЛЮЧЕНИ:
Александър Бърдаров – Ръководител на екипа
Инж. магистър по горско стопанство с над 10 години професионален опит в управлението на проекти за опазване на околната среда и биоразнообразието, както и в разработването на планове за управление на над 10 защитени територии.

Тома Белев – зам.ръководител на екипа и експерт по управление на защитените територии
Един от добрите специалисти в областта на опазване на природата, участвал в процесите на обявяване на голям брой защитените територии у нас, вкл. три природни парка и множество защитени местности. Неговата експертиза в областта на управление на защитените територии включва участие в изработването на нормативната база за ЗТ, множество стратегически документи за опазване на природата и горите, ръководства за планиране и принос в изработването на няколко плана за управление, вкл. тези за НП „Пирин”, ПП „Шуменско плато” и ПП „Персина”. Тома Белев е Председател на Управителния съвет на СНЦ „Зелени Балкани“, длъжност, която изпълнява доброволно като принос за организацията.

Чавдар Гусев – Експерт „Флора”
Има над 20 годишен стаж в Института по ботаника (сега Институт по биоразнообразие и екосистемни изследвания) на БАН, гл. асистент в секция „Приложна ботаника”. Член на Българско ботаническо дружество, на Организацията за фитотаксономични изследвания в Средиземноморската област (OPTIMA) и Асоциацията за медицински и ароматни растения на страните от Югоизточна Европа (AMAPSEC). Автор е на над 50 публикации в т.ч. Червената книга на България. Има дългогодишен опит в изследването на флората и природните местообитания и е участник в изработването на 3 плана за управление на защитени територии.

Д-р Ростислав Бекчиев – Експерт „Фауна“
Работи като главен асистент в Националния природонаучен музей към БАН. Има над 20 годишен опит като теренен изследовател на безгръбначната фауна в България и на Балканския полуостров. Автор е на над 15 научни публикации. Участвал е като ръководител на екип в картирането и определянето на природозащитното състояние на природни местообитания и видове от мрежата Натура 2000, както и в изготвянето на планове за управление на защитени територии.

Доц. д-р. Петър Желев – Експерт природни местообитания/ гори
Зам. ректор и преподавател в Лесотехнически университет, София. Член на Специализирания научен съвет по лесовъдство и екология към ВАК (от 2007), Член на Научния съвет на Института по Ботаника – БАН (от 2008 г.); Член на Международния комитет за научна област „Гори, горски продукти и функции” на програмата COST – European COoperation in the field of Scientific and Technical Research; Представител на България в Европейската програма за запазване на генетичните ресурси на дървесните видове (EUFORGEN) – от 2005; Представител на България в международна експертна група „Климатични промени и биоразнообразие” към Бернската конвенция (Съвета на Европа) – от 2007 (от 2010 – председател на групата). Член на Управителния съвет на Българското ботаническо дружество. Има над 25 години професионален опит в областта на проучването на биологичното разнообразие в различни категории защитени територии и други природни екосистеми.

Радостина Ташева – Експерт по връзки с обществеността
Магистър по връзки с обществеността и Магистър по екология и екологични експертизи. Има 15 г. опит в сферата на връзките с обществеността, екологичното образование и обучение на национално ниво и по-специално в Странджа, Беласица, района на Зеления пояс, Бургаските езера и др.

Мария Кехайова – Експерт по ГИС
Магистър по инженерна физика с над 7 год. професионален опит в сферата на използването на географските информационни системи, изготвяне на тематични карти, управление на локални бази данни и др.

Facebook Twitter LinkedIn Digg Delicious Stumbleupon

3578 посещения 2 коментара

Коментари

 1. RAK
  2013-04-22 16:14:29

  http://www.klassa.bg/News/Read/article/229514_plateno

 2. ОРЕЛ
  2013-04-22 15:59:08

  Много неверни данни има в тази "публикация", като напр. за над 10-те плана за у-е на ЗТ - направо смях в залата !!! и за Кехайова, за която знаем кой прави ГИСа и за др... сами произвеждате лъжи и си вярвате ... но и умишлено заблуждавате незнаещите ваши последователи. Т.е. "тези които ги е грижа за гората" по-скоро искат парите, защото нямат капацитета, не са професионалистите които могат да направят истински ПУ на Пирин. Те са по-скоро фанатизирани природозащитници, защото не признават правото на другите да се произнасят и отстояват своите интереси

OFF

Последно качено » Новини