Календар

Десетгодишната сага на един план за управление - този на природен парк 'Странджа'

Десетгодишната сага на един план за управление - този на природен парк 'Странджа'Позиция на БФБ по повод изявленията на Министър Искра Михайлова на 31.01. 2014 в Народното събрание

Българска фондация Биоразнообразие (БФБ) работи за опазване на биоразнообразието и подпомагане на устойчивото, природосъобразно развитие в района на Странджа от близо 20 години. През 1999 г. като част от Българо-швейцарската програма за опазване на биоразнообразието започва разработването на План за управление (ПУ) на Природен парк „Странджа“. Първоначалният вариант на ПУ е готов още през 2003 г., но поради възражения на Общините Малко Търново и Царево, така и не е приет. През 2004 г. след заседание на ВЕЕС, МОСВ връща плана за доработване и за Екологична оценка (поради настъпила промяна в законодателството). През 2005 г. преработеният ПУ и Екологичната му оценка са внесени в МОСВ, но така и не са разгледани. В резултат на което, БФБ заведе и спечели дело срещу МОСВ за бездействие от страна на министерството в периода 2005-2008 и нарушаване на административните процедури.

Въпреки това не бяха предприети никакви процедурни действия от страна на МОСВ до ноември 2010 г., когато ВЕЕС на МОСВ разгледа Проекто-плана и в началото на 2011 г. МОСВ върна документа за актуализиране и за отразяване и синхронизация с настъпилите промени в законовата и нормативната база, отпадането на параметрите в предложените зони, прилагане принципите на Севилската стратегия за биосферните паркове и др. В решението на МОСВ се иска пълна актуализация на информацията в Плана както и премахване на редица от предложените ограничения върху застрояването и изсичането на вековните гори, нещо повече - изрично беше поставено условие да се обособят територии без всякакви забрани за строителство в тях. Според нас това би обезсмислило Планът за управление и не би довело да гаранции в опазване на природата на парк Странджа.

В периода 2011-2012, със съдействието и участието на Дирекцията на Природен парк „Странджа”, БФБ организира серия от срещи с местните хора и кметовете в различни населени места на територията на парка, за да информира и за да изслуша мнението, предложенията или възраженията на всички заинтересовани страни.

Планът за управление e изключително важен документ, целящ да регулира човешките дейности на територията на парка като формулира ясни правила, които да гарантират дългосрочното опазване на уникалното Странджанско природно и културно-историческо наследство. В резултат се очаква развитие на територията по цялостен и природосъобразен начин.

В процеса на актуализация, екипът на БФБ полага усилия да постигне баланс между опазването на природата и интересите на местните хора, съобразно българското и международно законодателство. Планът предлага зониране на парк „Странджа“, съобразено с биотичните и абиотичните характеристики и с направените оценка на територията. В зоните са разписани определени режими и норми, които гарантират устойчивото ползване на ресурсите и опазването на Природния парк. Те обаче сериозно се разминават с заложеното в ОУП на Община Царево, откъдето идва и сериозното противоречие.

Поредната актуализация на ПУ бе подпомогната частично от резултатите по проект „Сътрудничество за опазване на биоразнообразието и устойчиво местно развитие в Странджа планина” №BG0061-GAE-00104-E-V1–EEA FM, финансиран от ФМ на ЕИП, който приключи през април 2012 г. Но БФБ със собствени средства финансира актуализирането на Плана за управление, което забавя процеса.

Работата по ПУ няма нищо общо с проекта, цитиран от министър Михайлова, който Дирекцията на Природен парк "Странджа" изпълнява в момента „Устойчиво управление и устройство на Природен парк „Странджа”. Проектът е на стойност 7 821 000 лв. и с продължителност 3 години. Този проект се осъществява с финансовата подкрепа на Европейския фонд за регионално развитие на Европейския съюз и от държавния бюджет на Република България чрез Оперативна програма “Околна среда 2007 – 2013 г.” Ос 3 “Опазване и възстановяване на биологичното разнообразие”: проект reg.DIR- 5113326-5-99, договор reg. N DIR-5113326-С-004, по процедура BG161PO005/11/3/3.2/06/27 ope.moew.government.bg.
БФБ не е кандидатствала за изпълнение на нито една от обществените поръчки, обявени в рамките на проекта, изпълняван от Дирекция ПП Странджа.

БФБ участва в „Коалиция за да остане природа в България“ и подкрепя направените предложения за разрешаване на проблемите с Общия устройствен план на Община Царево и за изготвяне на Екологична оценка.

Вярваме, че Проекто-планът за управление на Парка предлага балансирано решение на различните интереси в тази територия и заявяваме своята готовност да го внесем за разглеждане в МОСВ във вида в който смятаме, че ще гарантира опазване на уникалната природа на Странджа. Ние се надяваме, че сегашното ръководство на МОСВ няма да повтори грешките на предходни министри в процеса на разглеждане на подготвения план.

Facebook Twitter LinkedIn Digg Delicious Stumbleupon

2502 посещения

OFF

Последно качено » Новини