Календар

БФБ подкрепи 3 студентски дипломни работи в областта на биоразнообразието

БФБ подкрепи 3 студентски дипломни работи в областта на биоразнообразиетоВ желанието си да подкрепи усилията на студентите в България, които работят по теми, свързани с биоразнообразието, БФБ организира конкурс за финансиране на студентски дипломни работи. Бяха поканени да кандидатстват дипломанти от всички български висши учебни заведения, чиято дипломна работа попада в тематиката на конкурса (опазване и управление на консервационно значими видове, приоритетни природни местообитания; разработване на механизми за устойчиво ползване на природни ресурси; развитие на екотуризъм, устойчиво лесовъдство, биологично земеделие и животновъдство; развитие на природозащитното образование и други).

Бяха получени 6 предложения за дипломни работи от 6 студента от Софийски университет, Лесотехнически университет, Нов български университет, ВХТИ „Проф.д-р Асен Златаров”- гр. Бургас, Варненски Свободен Университет "Черноризец Храбър".
След внимателен анализ Комисията по оценка към БФБ взе решение да подкрепи следните проекти:
1. Ния Тошкова, Биологически факултет, Софийски университет - Разпространение на Geomyces destructans в пещери, значими зимни убежища за прилепи в България и оценка на риска от Синдром на белия нос
2. Десислава Димова Стефанова, Биологически факултет, Софийски университет - Реинтродукция на ловни соколи (Falco cherrug) - разселване на млади птици отгледани в размножителен център
3. Нели Николова Николова, Лесотехнически университет - Ландшафтно-екологично планиране на зона за отдих „Атанасовско езеро"
Одобрените дипломанти бяха поканени на специална среща в офиса на БФБ в София.

Facebook Twitter LinkedIn Digg Delicious Stumbleupon

2176 посещения

OFF

Последно качено » Новини