Календар

WWF България започна работа по проект „Свободни риби“

WWF България започна работа по проект „Свободни риби“В последното тримесечие на 2013 г. природозащитната организация WWF започна работа по проект „Свободни риби“. Проектът е с продължителност четири години и е съфинансиран от програма ЛАЙФ+ на Европейския Съюз.

Цел на проект „Свободни риби“ е подобряване на природозащитното състояние на шест защитени вида риби и един вид мида. Проектът се осъществява в партньорство с Природен парк „Русенски Лом“ в избрани участъци от реки от Натура 2000 зони в басейна на река Дунав в северна България.

В рамките на проекта, WWF България събира данни за състоянието на застрашените видове и техните местообитания. Тези данни обхващат популации на целевите видове в поне 14 Натура 2000 зони на обща площ от над 45 000 кв м.

Една от основните дейности по проекта е зарибяване в избрани участъци в две Натура 2000 зони с шест вида риби, които са застрашени от изчезване поради високия улов, както и поради влошените условия за размножаване по поречието на реката. Видовете са главоч (Cottus gobio), европейска горчивка (Rhodeus amarus), балкански щипок (Sabanejewia aurata), балканска кротушка (Gobio kessleri), малка кротушка (Gobio uranoscopus), черна мряна (Barbus meridionalis), както и един вид безгръбначно - бисерна мида (Unio crassus).

Проект „Свободни риби“ започва със задълбочени изследвания на популациите и оценяване на съществуващите бариери, които пречат на естественото движение на посочените видове. Предмет на проучванията са препятствия във водни басейни в три зони по Натура 2000 от басейна на река Дунав. На база на резултатите WWF България ще изготви предложение за мерки, които да позволяват преодоляване на речните бариери от рибите, както и ръководство с изисквания за изграждане на рибни проходи. Проучванията стартират тази пролет от екип експерти по рибите от различни научни и природозащитни организации и ще продължат до есента.

Друга част от проекта е възстановяването на поне 200 м от дъното на река Русенски Лом с подходящ каменист дънен субстрат, който осигурява необходимото местообитание за видовете балканска кротушка и черна мряна. Съвместно с дирекцията на ПП Русенски Лом, организацията ще изгради рибен проход на р. Русенски Лом, който служи като свързващ участък между зона от поне 15 км надолу по течението с участък от 15 км нагоре по течението от рибния проход. Планира се и премахването на два баража на р. Русенски Лом в Натура 2000 зона „Ломовете“, както и намаляване на фрагментацията в реките в зона поне 10 км нагоре и 10 км надолу по течението, които ще бъдат свързани като се премахне всеки от баражите.

Донор на проекта е Програма Лайф+, финансовият инструмент за Околна среда на Европейския Съюз. Обща стойност на проекта: 411 057 евро, в т.ч. 205 528 евро съфинансиране от ЕС и 190 179 евро от WWF.

Повече информация по проект „Свободни риби“

Facebook Twitter LinkedIn Digg Delicious Stumbleupon

2220 посещения

OFF

Последно качено » Новини