Календар

Проект ГИС добива популярност на европейско ниво чрез бюлетина на ЕUROGEO

Проект ГИС добива популярност на европейско ниво чрез бюлетина на ЕUROGEOС радост искаме да споделим, че информация за Проект ГИС „Гражданска активност, Информационни системи, Съхранена природа“ и изградената по проекта ГИС платформа е включена във февруарското издание на информационния бюлетин на ЕUROGEO – Европейската асоциация на географите (http://www.eurogeography.eu )

Една от целите на Асоциацията е да популяризират добри практики от областта на географията, ориентирани към подобряване на осведомеността на европейските граждани и осигуряване на информация за по-добро и аргументирано вземане на решения.

Включването на информация за проекта и ГИС платформата на БФБ е поредното признание за важността и успеха на поетия от нас път – споделяне на пространствената информация на БФБ с цел подобряване на гражданската осведоменост и подобряване на възможностите за мониторинг и застъпничество не само на национално, но и на европейско ниво. Предоставяне на информация за проекта и ГИС платформата и достигането й до максимално голям кръг от хора е най-голямото признание за успеха на постигнатото от екипа на проекта.

Линк към бюлетина:
http://us7.campaign-archive1.com/?u=a30f5aa13e2fe97dfac6f06d2&id=4fde97a8b7&e=ead5bb82a6

Изпълнението на проект “Повишаване капацитета на НПО, младежи и граждани за работа с географски информационни системи (ГИС) и чрез тях подобряване на уменията им за мониторинг и застъпничество за политиките на устойчиво развитие на регионите” се финансира в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г. http://www.ngogrants.bg/

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Българска Фондация Биоразнообразие и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България.

Facebook Twitter LinkedIn Digg Delicious Stumbleupon

1944 посещения

OFF

Последно качено » Новини