Календар

Столичани ще плащат за неефективното управление на отпадъците и със здравето си

Столичани ще плащат за неефективното управление на отпадъците и със здравето сиНамерението на Столична община и Топлофикация София да изгарят отпадъците на града в ТЕЦ София представлява опасно и скъпо разхищение на енергия, суровини и обществени средства.

Използването на изходящите отпадъци (т.нар. RDF) от новия завод за механично и биологично третиране на отпадъци („Садината“) като алтернативно гориво в ТЕЦ е нецелесъобразно решение както на проблемите на общинското предприятие Топлофикация, така и на предизвикателствата пред управлението на отпадъците на София по следните причини:
- всеки ден ще се образуват 25 тона силно токсични пепели, които трябва да се обезвреждат в специални депа за опасни отпадъци, отдалечени на стотици километри [1];
- чрез изгаряне ще се унищожават 180 000 тона годишно [2] ценни суровини (пластмаси, хартия, картон, текстил, дървесина, биоотпадъци), които биха могли да се рециклират;
- 36 хиляди тона шлака годишно ще пълнят депата за отпадъци на София;
- в условията на силно замърсения въздух в София ще се отделят нови количества опасни ракообразуващи замърсители: фини прахови частици (12,8 тона / година), диоксини (0,13 гр/г), тежки метали (0,7 тона/г кадмий, олово, живак и др.), азотни оксиди (256 тона/г) и коктейл от органични химикали, които вредят на имунната система и причиняват преждевременна смърт от ракови, сърдечно-съдови, мозъчно-съдови и белодробни заболявания;
- ще се добавят 650 хиляди километра годишно допълнителен трафик на камиони в и извън града за превоз на горивото от отпадъци до ТЕЦ-а и на шлаката и опасните отпадъци от изгарянето до отдалечени депа;
- ще спре напредъка на рециклирането, поради конкуренция за суровините;
- ще унищожава материали, които имат огромен енергоспестяващ потенциал, ако бъдат рециклирани, за да замени едва 10% от сега използвания природен газ [3];
- ще затрудни постигането на задълженията на България за рециклиране [4] и ефективно използване на ресурсите, което може да доведе до нови наказателни процедури и глоби за страната ни [5].

Призоваваме Столична община, вместо този скъп и опасен проект, да предприеме бързи и решителни стъпки за справяне с отпадъците, които избягват здравните рискове и са много по-евтини. Такива са:
- промяна на базата за изчисление на такса „Битови отпадъци“, така че да отразява поведението на позлвателите и да таксува количеството смесени битови отпадъци, изхвърлените от тях;
- постепенно премахване на анонимните улични контейнери и преминаване към индивидуални контейнери за разделно събиране на биоотпадъци. рециклируеми материали и други остатъци на всяка етажна собственост / юридическо лице в града – това ще позволи таксуване на база обем и честота на събиране, без скъпи инвестиции в специални камиони с кантари или контейнери с чипове;
- широкомащабни и постоянни образователни кампании, които да информират жителите на града как, къде и какво трябва да разделат и предават – опасни битови отпадъци, едрогабаритни отпадъци, кухненски биоотпадъци, строителни отпадъци и др.

Бележки:
[1] В доклада за оценка на въздействието върху околната среда (http://toplo.bg/data/ufiles/files/documents/DOVOS.zip) се споменават три варианти за отдалечени депа за опасни отпадъци: в Русе (на 330 км), Севлиево (на 200 км) и неназована мина в Германия (на 2000 км).
[2] Това е близо половината от годишното количество твърди битови отпадъци на София.
[3] За сравнение, загубите по топлопреносната мрежа в София са от порядъка 18%. Ако добавим и ползите от подобрена енергийна ефективност на жилищата след саниране, Топлофикация София може да спести много повече природен газ с по-евтини инвестиции в подобрения на инфраструктурата.
[4] 50% рециклиране до 2020 г. - заложени в Закона за управление на отпадъците и Директива 2008/98/ЕО относно отпадъците.
[5] Припомняме, че на 18 Юни 2015 Европейската комисия заведе дело срещу България за трайно превишаване на пределно допустимите стойности за на фини прахови частици http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-5197_bg.htm).

Facebook Twitter LinkedIn Digg Delicious Stumbleupon

2092 посещения

OFF

Последно качено » Новини