Календар

Половината от вековните гори на България са под заплаха от изсичане

Половината от вековните гори на България са под заплаха от изсичанеНад 50% от последните вековни гори в страната не попадат в защитени територии, обявиха представители на природозащитната организация WWF на пресконференция в БТА. Това означава, че те не се ползват с висока степен на закрила и във всеки момент могат да бъдат унищожени.

Днес вековните гори заемат площ не повече от 150 000 хектара, или около 4% от всички гори в страната. WWF България идентифицира и картира най-ценните вековни гори извън защитените територии в Западна и Източна Стара планина, Западни Родопи и Средна гора. Беше установено, че само 1/5 (ок. 21 000 ха) от изследваните гори все още притежават характеристики на вековни. Основна заплаха за тях е извършването на сечи за дърводобив. С изчезването на вековните гори изчезват и техните обитатели – голям брой защитени биологични видове, които не могат да оцелеят в стопанисвани гори, като белогърбият кълвач, пернатоногата кукумявка, бръмбърът алпийска розалия, широкоухият прилеп, рисът и много други. Губят се и изключителните водоохранни и противоерозионни функции на тези гори.

Дори горите в природни и национални паркове не са в безопасност. В момента се прави опит чрез приемането на нови планове за управление на Пирин, Рила и Витоша да се отвори вратата към нови сечи в най-дивите части на планините, за да се удовлетворят съмнителни икономически интереси.

По инициатива на WWF за първи път се провежда комплексно проучване на вековните гори, основано на прецизна и модерна научна методология, разработена за целта след предварителни изледвания на девствени гори в 12 български резервата. Теренните проучвания са извършени от специалисти от Института по гората към БАН, като за всички проучени гори са създадени досиета с научни данни, които ще бъдат предоставени на държавата.

Голямото значение на вековните гори за съхраняване на биоразнообразието и за поддържане на важни екосистемни услуги изисква специално внимание от страна на държавата и научната общност.

77,3% от запитаните в проучването на „Алфа Рисърч“ отговарят с „не“ на въпроса „Считате ли, че държавата прави достатъчно, за да опазва и стопанисва добре българската гора?“, а 66% са посочили, че горите са най-важният ресурс на страната.

Съвместно с държавните институции WWF е разработила редица финансови и административни мерки за защитата на вековните гори. „WWF е една малка брънка от целия процес на проучване и опазване на вековните гори, започнат от Института за гората. Държавата също полага неимоверни усилия, за да го институционализира и усилията ни в тази насока тепърва ще се преплитат.“ – изтъкна инж. Александър Дунчев от WWF.

Сред съвместно разработените инициативи е Мярка 15 в Програмата за развитие на селските райони, а чрез подпомагане на процеса на сертификация в горите организацията е съдействала за определяне и опазване на старите гори в 45 държавни горски стопанства (750 000 ха, 1/4 от всички стопанства в България). До най-ефективно опазване на вековните гори се очаква да доведе вече предприетото от държавата определяне на зони за опазване на гори във фаза на старост върху не по-малко от 10% от площта на естествените гори в Натура 2000. Така определенете зони трябва бъдат отразени в плановете на горските стопанства и в заповедите за обяваване на защитените зони от Натура 2000, с което ще се гарантира, че вековните гори няма да бъдат изсичани.

Опазването на вековните гори от изсичане ще възстанови доверието на широката общественост в държавата и работещите в горския сектор, като отговорни за устойчивото ползване на горските ресурси като най-важно национално богатство, смятат от WWF. „Продължаваме да бъдем сериозен партньор, отговорен за действията си в полза на устойчивото управление на горските ресурси“ – заяви инж. Спас Тодоров от дирекция „Развитие на горския сектор“ към МЗХ.

Данни за вековните гори и за горите в България като цяло WWF публикува на своята публична GIS платформа: http://gis.wwf.bg

Facebook Twitter LinkedIn Digg Delicious Stumbleupon

2983 посещения

OFF

Последно качено » Новини