Календар

WWF настоява държавата да запази старите гори

WWF настоява държавата да запази старите гориСечите в установените комплекси със стари гори да се преустановят до приемането на конкретни мерки за опазването им, предлагат от международната природозащитна организация WWF. В официално писмо до заместник-министъра на земеделието и храните доцент Георги Костов, с копия до директорите на държавните предприятия и ректора на Лесотехническия универстет, изпратено на 15 януари 2016 г., организацията призовава да се защитят приоритетно около 21 000 ха вековни гори. Държавата може да гарантира съхраняването им като ги включи в планираните зони за опазване на стари гори върху 10% от площта на горските местообитания в Натура 2000.

„Предложението ни е продиктувано от това, че в част от насажденията е започнало ползване още в периода на проучване, което води до безвъзвратна загуба на техните характеристики като гори във фаза на старост. Общата площ на насажденията, проучени от нас, е 21 000 ха. Те са държавна собственост и съхраняват значимо биологично и генетично разнообразие“ – коментира Нели Дончева, ръководител на програма „Гори“ на WWF. – Опазването на тези слабоповлияни от човека горски екосистеми ще даде възможност на държавата и обществото да предадат на бъдещите поколения последните остатъци от Великата българска гора (Magna Silva Bulgarica), за която се пазят легенди още от Средновековието“ – добави Дончева.

Като част от усилията си за запазването на представителните стари гори WWF предлага организирането на публичен дебат, на който държавата да изложи предприетите от нея мерки в тази насока, с участието на широк кръг заинтересовани страни.

Припомняме, че през последните 3 години заедно със своите партньори WWF проучи вековните гори в Стара планина, Средна гора и Родопите и установи местоположението на последните запазени образци на слабоповлияни от човека горски екосистеми извън защитените територии. Събраната информация от проучването е предоставена на МЗХ. С оглед значимостта на процеса, на 17 ноември 2015 г. е подадено заявление за достъп до обществена информация относно етапа на процедурата по определяне на гори във фаза на старост и възможността за обществени консултации. Към настоящия момент няма получена информация с обратна връзка по изпратените предложения и въпроси за процедурата по определянето на зони от гори във фаза на старост в Натура 2000.

Facebook Twitter LinkedIn Digg Delicious Stumbleupon

1820 посещения

OFF

Последно качено » Новини