Календар

Национална награда за природозащита Мими Праматарова 2008

Краен срок: 20 април 2008 г.
Националният Доверителен екофонд, Сдружение Екологичен форум в партньорство с Дирекция „Национален парк Рила” обявяват КОНКУРС за Национална награда за природозащита Мими Праматарова 2008 за написване на съчинение на тема: „Гората - един застрашен свят”.
До участие в конкурса се допускат ученици от средните училища на Република България, родени през периода 1 януари 1990 - 31 декември 1991 г.
Жанр - стих, стихотворение, разказ, есе.
Обемът на съчинението не бива да надхвърля 500 думи.
Предава се в два екземпляра. Текстът да е написан на шрифт Times New Roman, с разредка 1,5 и размер на шрифта 14 пункта.
Съчиненията се изпращат САМО ПО ПОЩАТА с препоръчано писмо с обратна разписка.
Есетата се изпращат на адрес:
Дирекция „Национален парк Рила”
Благоевград 2700
кв. Вароша, ул. Бистрица12В, ПК 56
За конкурса
Участниците изпращат в един плик: Две копия от текста на съчинението; Копие от ученическата карта; Копие от личната карта; Пощенски адрес, телефон и по възможност - електронна поща; Текстът на съчинението на електронен носител (CD).

Facebook Twitter LinkedIn Digg Delicious Stumbleupon

1293 посещения

OFF

Последно качено » Новини