Календар

Промени в закона за горите облагодетелстват енергийни и телекомуникационни фирми за сметка на държавните гори

София, 16 април 2008 г. - Коалицията от 30 природозащитни организации „За да остане природа в България” разкри готвени промени в Закона за горите, които облагодетелстват пряко строителството на енергийни и комуникационни обекти в държавния горски фонд.

Новите текстове допускат строителството на телекомуникационни съоръжения, водноелектрически централи и ветроенергийни паркове в държавните гори, без имотите да се изключват от горския фонд (нови параграфи 5 и 42). Това ще се осъществява чрез учредяване на право на ползване на горите.

Промените са одобрени на второ четене от Комисията по земеделие и гори в Народното събрание, без да съществува текст в първоначалното предложение на Закона за изменение и допълнение на Закона за горите и без никой депутат да е внесъл специално предложение за това.

Сега при строителството на тези обекти земите под тях се изключват от горския фонд по разбираеми причини – няма как да порасне гора върху основите, излети със стотици тонове бетон. Предложеното изменение ще спести до 80% от разходите на енергийните и телекомуникационните фирми за придобиване на имотите, върху които строят.

Скандалното предложение ще опрости и процедурите по строителство на водноелектрически централи и ветроенергийни паркове, като разрешенията за строителството им ще се издават от директорите на държавните горски стопанства. Въпросните фирми са освободени от заплащането на такси за ползване на държавната горска пътна мрежа, която се предвижда да се въведе. Предложението на Комисията по земеделие и гори в Народното събрание е тази такса да се плаща само от собствениците на гори и ползвателите на дървесина в тях.

Оценката за годишната загуба за държавния бюджет и Националния фонд „Българска гора” от този реверанс към енергийните и телекомуникационните фирми надхвърля два милиона лева.
Подчиняването на интересите на българската гора на тези фирми става в явно нарушаване на чл.71 ал.2 от Правилника за организация и дейността на Народното събрание. С промените в Закона за горите се целеше „инвестиционно подпомагане и финансова стабилизация на сектора”. Въпросните предложения, приети от Комисията по земеделие и гори, на практика ще доведат до финансови загуби за горския сектор.

За контакти:
- Веселина Кавръкова, WWF, тел: 02/865 61 30

Facebook Twitter LinkedIn Digg Delicious Stumbleupon

1254 посещения

OFF

Последно качено » Новини