Календар

Плажът Карадере на един подпис от застрояване

Плажът Карадере на един подпис от застрояванеДържавата обеща да опази и Иракли, но всъщност раздели плажа на две, кръсти другата част Вая и я урбанизира

Коалицията от неправителствени организации и граждански групи "За да остане природа в България" предупреждава, че Министерство на регионалното развитие и благоустройството предвижда да разреши застрояването на един от последните неурбанизирани плажове по Черноморието – Карадере, като одобри заданието за нов общ устройствен план на община Бяла. Затова в петък от 8,30 ч. пред министерството се свиква протест.

Управляващите обещаха, че последните незастроени плажове като Иракли, Карадере и Корал ще са "плажове за природосъобразен туризъм". Вместо да последват предложенията на гражданите за тяхното реално запазване чрез създаването на зона "В", която да е 1 километър непосредствено зад трите плажа и в нея също да се забранят всички дейности, свързани със строителство, правителството е тръгнало към окончателното унищожаване на плажовете по следната схема:

Държавата разделя на части плажовете като Карадере, Иракли и Корал, слага ново име на по-голямата част от тях и оставя незастроено само малко парче от плажовете, на принципа „И вълкът сит, и агнето цяло”, предупреждават природозащитниците.

Така стана вече на Иракли, където част от плажа е обявена, че се казва „Вая“ и там вече има чадъри и шезлонги за 36 лева на ден. През изминалия уикенд природозащитници почистиха за 14 пореден път целия плаж Иракли.

Коалицията „За да остане природа в България” предупреждава, че регионалното министерство очевидно няма никакво намерение да ревизира заданието за нов общ устройствен план на община Бяла. В него влизат като заварено положение всички незаконни устройствени планове, приети от общината без екологична оценка, и така се осигурява вече законното
застрояване на цялата територия от Бяла до Шкорпиловци.

Всеки момент министър Лиляна Павлова може да подпише заповедта за одобряване на заданието и пускане на конкурса за изпълнител на новия общ устройствен план. „На един подпис разстояние сме от това да узаконят беззаконието и да застроят Карадере”, предупреждават природозащитниците в поканата за протеста на https://www.facebook.com/groups/karadere.save/

Кой си поръча да вземе под наем плажа Карадере, питат природозащитниците.

Повече информация за исканията на гражданските групи за спасяването на Карадере, Иракли и Корал:
http://forthenature.org/uchastie-za-prirodata/58

Facebook Twitter LinkedIn Digg Delicious Stumbleupon

10091 посещения 1 коментара

Коментари

 1. МРРБ
  2016-06-16 13:25:05

  Не отговаря на истината твърдението, че предстои подписване на заповед за допускане изработването на Общ устройствен план на Община Бяла. Разпространената информация е невярна и манипулативна.
  Министерството на регионалното развитие и благоустройството многократно е изразявало принципната си позиция, че е наложително общините на територията на страната да разполагат с актуални общи устройствени планове /ОУП/, които да определят устройствената политика за развитие на територията в дългосрочен период – с хоризонт 20-25 г., като гарантират опазването на природната среда и съхраняват недвижимите културни ценности. Министерството подпомага финансово общините при изработването на ОУП.
  Съгласно Закона за устройството на Черноморското крайбрежие /ЗУЧК/ и Закона за устройство на територията /ЗУТ/, министърът на регионалното развитие и благоустройството допуска изработването на ОУП, като с акта за допускане одобрява и заданието за изработване на проекта.
  За община Бяла е осигурено финансиране за изработване на ОУП за цялата територия на общината. От общината е изготвено задание за проектиране, което е прието с Решение на Общинския съвет от 13.02.2014 г. Заданието е внесено в Министерството на околната среда и водите, което се е произнесло по него със становище №04-00-734/17.03.2014г., че проектът подлежи на задължителна екологична оценка съгласно чл.85, ал.1 от Закона за опазване на околната среда и на оценка за съвместимостта с предмета и целите на опазване на защитените зони по реда на чл.31, ал.4 във вр. с ал.1 от Закона за биологичното разнообразие. Задължително условие за одобряване на ОУП е наличието на положително становище от МОСВ по реда на ЗООС и ЗБР.
  Съгласно ЗУТ и Закона за културното наследство, заданието за проектиране задължително се съгласува с Министерство на културата, преди неговото одобряване. МК е съгласувало заданието с писмо №04-01-1234/4/ от 03.05.2016 г., като предоставя информация и данни за допълване на заданието и изисква допълнителна информация от община Бяла, за което кмета на общината е уведомен с писмо №91-00-15/02.06.2016 г.
  След допълване на заданието за проектиране с изисканата информация от общината в МРРБ ще бъдат разгледани и отразени всички бележки и препоръки по становищата на МОСВ и МК преди неговото одобряване.
  Задължително изискване на МРРБ при изработването и приемането на ОУП на Черноморските общини е съобразяването им с приетите специализирани карти и отразяване на границите на морските плажове. Морските плажове са изключителна държавна собственост и върху тях не се допуска застрояване. Такова изискване към ОУП ще бъде включено в заданието за проектиране преди неговото одобряване от министъра на регионалното развитие и благоустройството.
  ЗУТ дава възможност за ревизиране на действащите ПУП и непотвърждаване на техните предвиждания в ОУП, ако същите противоречат на екологичните изисквания съгласно екологичната оценка към плана. Съгласно чл. 103а, ал. 1 от ЗУТ в проекта за общ устройствен план се съобразяват предвижданията на заварените подробни устройствени планове, одобрени до датата на издаването на разрешенията по чл. 124. Промяна на предназначението, начина и характера на застрояване на поземлените имоти, за които е налице одобрен подробен устройствен план, се допуска само за изграждането на обекти - публична държавна собственост или публична общинска собственост, както и с цел защита на обществени интереси - опазване на околната среда и на човешкото здраве, опазване на земеделски, горски и защитени територии и защитени зони.
  Въпреки наличието на ясна законова разпоредба това изискване ще бъде включено в заданието за проектиране.
  Одобряването на ОУП на община Бяла, който предстои да бъде възложен, ще бъде извършено след провеждане на консултации и обществени обсъждания. Проектът ще бъде публикуван на интернет страницата на МРРБ и на общината.

OFF