Календар

Планът за горене на отпадъци в Топлофикация – още фини прахови частици за София

Планът за горене на отпадъци в Топлофикация – още фини прахови частици за СофияВ условията на опасно замърсения въздух в София Столична oбщина и „Топлофикация София“ ЕАД продължават твърдо с намерението да изградят инсталация за изгаряне на отпадъци в ТЕЦ-София, която ще добавя още поне 13 тона фини прахови частици годишно в дробовете на столичани. Изгарянето на отпадъците ще внесе допълнително и други замърсители на въздуха като тежки метали - кадмий, олово, живак, азотни оксиди, както и изключително токсичните диоксини и фурани.

В София замърсяването на въздуха е в пъти над нормата вследствие най-вече на трафика, както и на отоплението с твърдо гориво, а разделното събиране и рециклиране на отпадъците, доколкото го има на определени места, се дължи най-вече на стигматизираните клошари, но не и на Столична Община. „Очевидно е че двата основни приоритета на новия столичен заместник-кмет по екология - чистота на въздуха и изгаряне на отпадъците в София – си противоречат и съчетани с липсата на напредък през последните 10 години, показват ясно неадекватността на водените от Столична oбщина политики в тази сфера“, коментира Данита Заричинова от Екологично сдружение За Земята .

Освен емисиите от самата инсталация за изгаряне на отпадъци в ТЕЦ-София, проектът ще създаде допълнителен трафик на камиони за превоз на RDF горивото от завода за отпадъци в местността „Садината“, както и за извозването на над 46 хиляди тона годишно шлака и опасни пепели, оставащи след изгарянето.

Въздействието върху жителите на град София вследствие на замърсяването на въздуха, причинено от този трафик, заедно с емисиите от изгарянето на горивото от отпадъци, не е оценено обективно в Доклада по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС), изготвен във връзка с проекта за изграждане на инсталацията, тъй като липсва кумулативна оценка на натрупването на замръсители.
„Например, не е взето предвид как вече мръсният въздух, който наблюдаваме през последните няколко седмици в София, заедно с допълнителните емисии от инсталацията за изгаряне, ще влияят върху здравето на столичани“, казва Евгения Ташева от Екологично сдружение За Земята. В Доклада липсва оценка на рисковете за здравето на живущите не само в най-близко разположените до инсталацията квартали, но и в рамките на целия град, а се оценява единствено рискът за около 600 души, работещи на площадката на ТЕЦ София.

Междувременно, загрижени за здравето си жители на квартал ТЕЦ-София са подложени на натиск от страна на общината да оттеглят жалбата, която са подали срещу новия подробен устройствен план на район „Сердика“, включващ изграждането на инсталацията за изгаряне на отпадъци на метри от техните домове. Напомняме, че преди почти една година жители на район „Сердика“ събраха близо 2000 подписа за спиране на проекта, с искане към общината да направи ново широко обществено обсъждане. Столична община не удовлетвори искането им, и така всички подробности около проекта – здравните, екологични и финансови последствия, все още са неясни за гражданите на София.

Проектът ще струва 260 милиона лева, като се очаква европейско финансиране по оперативна програма „Околна среда“ за изграждането на инсталацията. Но изключително скъпата поддръжка и подмяна на филтрите за пречистване на газовете ще се плаща от столичани чрез такса „битови отпадъци“.

Екологично сдружение „За Земята“ отново призовава Столична община вместо този скъп и опасен проект, да предприеме бързи и решителни стъпки за справяне с отпадъците, които избягват здравните рискове и са много по-евтини. София може да последва примера на Любляна, която е зелената столица на Европа за 2016-та година и която се отказа да строи инсталация за изгаряне на отпадъците си. Положителната промяна в София означава определянето на такса „битови отпадъци“ спрямо количеството и въвеждане на интензивно разделно събиране на рециклируеми и на биоразградими отпадъци от всички домакинства и офиси, придружено от широкомащабна и постоянна образователна кампания, която да информира жителите на града какво и как трябва да разделят при изхвърлянето на отпадъците си и къде могат да предават опасните, строителните и други специфични отпадъци от бита.

Facebook Twitter LinkedIn Digg Delicious Stumbleupon

2101 посещения

OFF

Последно качено » Новини