Календар

21 май е Европейски ден на Натура 2000

21 май е Европейски ден на Натура 2000Това, което стартира като инициатива на местно равнище чрез един испански LIFE проект, вече се превръща в официален европейски ден. На специална церемония комисарят по околната среда Кармену Велла, председателят на комисията по околна среда на Европейския парламент Адина-Йоана Валеан и други подписаха Съвместна декларация за обявяване на 21 май за "Европейски ден на Натура 2000" - мрежа от защитени територии в Европа. Той ще се празнува ежегодно в цяла Европа.
Още тази година стотици местни събития и мрежови дейности в цяла Европа ще отбележат този специален ден за природата.

Кармену Вела, комисар по въпросите на околната среда, морското дело и рибарството, заяви: "С европейския ден на Натура 2000 ние отдаваме почит на тази уникална мрежа и нейната стойност за хората и нашата икономика. За мен това е едно от истинските постижения на Европейския съюз: Мрежа от над 27 000 защитени територии, покриваща над 1 милион квадратни километра в сушата и морето, която стана възможна чрез сътрудничеството между всички наши държави-членки."

С обявяването на Европейския ден на Натура 2000 Европейската комисия изпълни първото си обещание от неотдавнашния План за действие за природата, хората и икономиката. Той беше приет на 27 април 2017 в отговор на задълбочена оценка на директивите за птиците и местообитанията. Една от четирите приоритетни области на плана е по-добрата комуникация и ангажиране на гражданите, заинтересованите страни и общностите.

Двете директиви на ЕС за природата - Директивата за птиците (1979 г.) и Директивата за местообитанията (1992 г.) са крайъгълният камък на политиката на ЕС в областта на биологичното разнообразие. Те бяха подложени на " проверка", която предостави цялостна оценка на ефективността и ефикасността им като част от програмата на Комисията за регулиране на това доколко отговаря на целите си и производителност (REFIT). Проверката ангажира всички заинтересовани страни, включително положителна мобилизация на над 550 000 граждани, изразяващи подкрепа за директивите чрез публичната консултация на Комисията - рекордно ниво на отговори.

В допълнение към запазването на природното наследство на Европа, мрежата допринася между 1,7 и 2,5% за БВП на ЕС чрез предоставяне на екосистемни услуги като съхранение на въглерод, пречистване на вода, опрашване и туризъм.

България е на челните места по площ на Натура 2000 мрежата, но все още има сериозни предизвикателства, които трябва да решава като: разработване на планове за управление и създаване на органи за управление на своите защитени зони. Нужно е да се разработи прозрачна за обществото и научно рецензирана система за регулярна оценка на природозащитния статус на видове и местообитания. Необходимо е и интегрирането на картите на постоянните пасища и горите в фаза на старост в географската информационна система на Натура 2000 в интернет.

Но едно от най-важните неща, което предстои на България е да завърши изграждането на своята мрежа Натура 2000 с обявяването на защитените зони Рила буфер за птици и местообитания.

снимка: глухар от Рила буфер ("България предстои да обяви да завърши изграждането на своята мрежа Натура 2000 с обявяване на защитена зона Рила буфер, където се срещат тези величествени птици"); автор: Стефан Аврамов

Facebook Twitter LinkedIn Digg Delicious Stumbleupon

1391 посещения

OFF

Последно качено » Новини