Календар

WWF информира ЕК за притесненията си относно некачествена оценка на състоянието на горите у нас

WWF информира ЕК за притесненията си относно некачествена оценка на състоянието на горите у насСлед като участва в публични консултации, WWF изпрати до Европейската комисия и до Европейската агенция по околна среда становище относно последното докладване на България по Директивата на ЕС за опазване на естествените местообитания и на дивата флора и фауна. WWF изразява загриженост и притеснения във връзка с докладването и оценките на природозащитното състояние на 27-те горски природни местообитания, установени в страната ни в три биогеографски региона.

Притесненията на WWF са предизвикани от докладваните от България драстични промени в природозащитното състояние на горските местообитания в сравнение с предходното докладване от 2013 г. Тогава преобладаващата част от оценките са за неблагоприятно-незадоволително състояние. Само шест години по-късно, според докладването от 2019 г., преобладаващата част от оценките е за благоприятно състояние. Подобна трансформация за такъв кратък период, особено когато става въпрос за горски местообитания, буди основателни съмнения относно качеството и надеждността на процеса по оценка, изведен от държавата в лицето на МОСВ.

„Състоянието на горите не може да се подобри за няколко години. Промяната в структурата и функциите при прилагане на природосъобразни лесовъдски системи, може да се постигне за период от не по малко от 50 – 60 години“, подчертава Добромир Добринов от WWF.

През 2019 г., за 16 от горските типове природни местообитания е докладвано изцяло благоприятно състояние и то предимно за разположените в долния лесорастителен пояс, включващ основно издънкови гори, подложени на негативното въздействие на климатичните промени и на засилен човешки натиск. За сравнение, според докладването от 2013 г., само едно от горските типове природни местообитания е било изцяло в благоприятно състояние.

Според WWF оценката е грешна и неприемлива, особено като се има предвид, че докладването от 2019 г. е направено, без да има теренен мониторинг, основаващ се на повтарящи се измервания в определени обекти през определен период от време по единна методика.

Отчитането на подобна драстична промяна в рамките само на 5–6 години се прави в условията на непрекъснато увеличаване на ползването от горите (от 7 млн. куб. метра през 2013 г., до 8,5 млн. куб. метра през 2019 г.) и на ежегодни мащабни повреди, причинени от природни и фактори и човешка дейност. Това дава основание да смятаме, че докладваната промяна е нереална, допълва Добринов.

От природозащитната организация WWF изтъкват, че е породено съмнение за неизпълнение на задълженията на България по чл. 11 и чл. 17 на Директивата за опазване на естествените местообитания и на дивата флора и фауна. Това създава сериозен риск докладването от България да даде нереална представа относно състоянието на опазване на природните местообитания и да подведе останалите държавите членки, което неминуемо ще се отрази негативно и в цялостното докладване на ниво Европейски съюз.

С пълния текст на становището на WWF можете да се запознаете тук: https://d2ouvy59p0dg6k.cloudfront.net/downloads/__wwf_____17.pdf

Facebook Twitter LinkedIn Digg Delicious Stumbleupon

478 посещения

OFF

Последно качено » Новини