Календар

Строителството в Природен парк „Странджа“ е незаконно и разрешилите го подлежат на наказателно преследване

Строителството в Природен парк „Странджа“ е незаконно и разрешилите го подлежат на наказателно преследванеКоалиция „За да остане природа в България“ отново алармира, че в Природен парк "Странджа" се строи в нарушение на Закона за защитените територии и настоява всички виновни лица, допуснали застрояването на парка да понесат наказателна отговорност.

Най-големият природен парк в България – Странджа, в района на община Царево, и това лято е обект на засилен инвеститорски интерес. Един от фрапантните примери е току-що излетият бетон за строеж на вилна сграда в м. Поляните в Синеморец, което е едно от местата в България с изключителна ландшафтна стойност. Освен тази вилна сграда, село Синеморец е осеяно с незавършени строежи.

Коалиция „За да остане природа в България“ напомня на компетентните органи, че всяко строителство в границите на природния парк е забранено на основание чл. 31 , т. 9 от Закона за защитените територии, защото в заповедта за обявяване на парка от 2000 г. няма изрично разрешено никакво строителство. Община Царево също така няма общ устройствен план, но в същото време РИОСВ Бургас продължава да издава десетки частни решения за застрояване на община Царево и на природния парк. Това е видно от справка на природозащитниците на издадените решения за изграждане на вилни сгради и всякакви ваканционни строежи, публикувани на страницата на РИОСВ Бургас само за последните три години.

Според Коалиция „За да остане природа в България“ това е съзнателен опит за заличаване на последните незасегнати части от южното ни Черноморие в нарушение на законовите режими на Природен парк „Странджа“.

Екокоалицията напомня, че Законът за защитените територии се различава от други екологични закони. При Закона за биологичното разнообразие и Закона за опазване на околната среда, постигане на техните цели се осъществява с произнасянето органите по околната среда по преценки или детайлни оценки за въздействията върху околната среда. Постигането на целите на Закона за защитените територии се осъществява чрез кумулативни режими - режими по самия закон, режими в заповедите за обявяване на защитените територии и режими в плановете за управление. Издаването на съгласувателни решения по ЗЗТ от органите по околна среда, независимо от тяхното съдържание, не отменя задължението по чл. 11 от ЗЗТ за всички собственици и ползватели на защитените територии да спазват режимите, установени по реда на този закон, със заповедта за обявяване на защитената територия и плана за управлението й. Противозаконното повреждане на защитена територия - в случая Природен парк "Странджа", е престъпление по чл. 278в от Наказателния кодекс.

Коалиция „За да остане природа в България“ обръща сериозно внимание на министър-председателя и главния прокурор на Република България, че длъжностните лица от РДНСК Бургас, РИОСВ Бургас, Община Царево и други, допуснали строителни дейности в границите на Природен парк "Странджа" и лицата, пряко извършвали такова строителство, довело до повреждане на парка, подлежат и на наказателно преследване по Наказателния кодекс.

Заради зачестилите посегателства срещу защитената природа в България, на 25 юни в различни градове в България ще има протести под надслов „Долу ръцете от Закона! Долу ръцете от морето, планините, реките!“.

Facebook Twitter LinkedIn Digg Delicious Stumbleupon

1846 посещения 16 коментара

Коментари

 1. falcon
  2020-07-07 17:10:46

  Вижте чл. 79, ал. 3 от ЗЗТ, който посочих в първия си пост. ДПП са едни от изброените в разпоредбата. От ВАП можеха да поискат тази информация и от РДГ, ДГС, кмета на общината и те са поискали от последния също.

  Проблема със строителството на Витоша е същия, като при Странджа, защото в заповедта на ПП Витоша също няма изрично разрешено строителство, но прокуратурата все още не се насочва към корена на проблема, който е в приложното поле на ЗЗТ, а не ЗУТ, макар, че и по този закон може да се открият нарушения. Дано в хода на проверката си изяснят йерархията на актовете в защитените територии.

 2. Pitane
  2020-07-07 13:46:25

  https://www.dnevnik.bg/bulgaria/2020/07/07/4087998_prokuraturata_poiska_proverka_na_chastnite_rezidencii/?ref=home_NaiNovoto

  цитат: "В момента се извършва геодезическо заснемане на вилата и обектите около нея, от собственика е изискана документацията за сградите, а от дирекцията на Природен парк "Витоша" - копия от лесоустройствените проекти, специализираните планове и данни за строежите."

  Чудя се защо Прокуратурата изисква от ДПП Витоша данни за строежите...

 3. falcon
  2020-07-03 18:12:51

  Посочих законите. Практиката на Съда не е нещо постоянно и застинала във времето. Вероятно никой в такова дело не е излагал аргументи особено чл. 23 на ЗАНН. Ако се обезсърчаваме от практика на съдилищата, нямаше да спечелим делата за Пирин.

  Но ще е интересно да видим практиката на съдилищата, за която говорите. Наскоро ВАС отмени един подзаконовия акт свързан със ЗЛОД, именно по аргументите, които посочих.

  На ако считате, че сте прав, може да се обърнете към прокуратурата за произнасяне за престъпление по чл. 282 от НК по отношение директорката на ДПП Странджа.

 4. Запознат
  2020-07-03 15:23:09

  Няма как да се съглася. През годините, макар и инцидентно са издавани поне няколко Заповеди за налагане на ПАМ по реда на ЗЗТ от директори на ДПП. В последствие са били обжалвани, но потвърждавани от Съд. Такива документи със сигурност могат да бъдат намерени и публикувани при нужда. За мен е нелогично, че ръководители на звена от държавната администрация (ДПП), които са създадени на базата на чл. 52, ал 2 от ЗЗТ всячески избягват да налагат спазване режимите на ПП, определени със Заповедите за обявяване на ПП. Друга тема е, че освен за ПП, същите имат отговорности и към контрола по спазване режимите на останалите категории ЗТ в ПП, с изключение на резервати и поддържани резервати.

 5. falcon
  2020-07-03 07:39:48

  На първо място приложими са разпоредбите на специалния закон ЗЗТ, когато става въпрос за защитени територии. Второ, тези текстове в ЗГ по никакъв начин не изменят разпоредбите за прилагане на ПАМ по ЗЗТ, защото в тях са посочени "нарушения на ЗЗТ" и в този смисъл препращат към специалните разпоредби на ЗЗТ.

  След, като разпоредбите на ЗЗТ изрично са стеснили обхвата от правомощия на директорите на ДПП по отношение контрола и налагане на ПАМ, няма как с друг акт тези правомощия да бъдат разширени.

 6. Питане
  2020-07-02 14:48:39

  чл. 197, т. 6 от ЗГ:

  6. издават разпореждания за спиране и прекратяване на дейности при констатиране на нарушения на този закон, Закона за лова и опазване на дивеча, ЗАКОНА ЗА ЗАЩИТЕНИТЕ ТЕРИТОРИИ, Закона за рибарството и аквакултурите, Закона за лечебните растения, Закона за биологичното разнообразие, Закона за опазване на селскостопанското имущество и подзаконовите актове по прилагането им;

  Според мен тук имаме изрично, ясно и недвусмислено нареждане на даден служител да издава разпореждания за спиране и прекратяване на дейности при констатиране на нарушения на ЗЗТ, ЗБР и др. Става въпрос за нормативно вменени задължения. Въпросите са принципни.

 7. falcon
  2020-06-30 17:29:58

  Не няма проблем с тази заповед. Тя е в съотетствие с текста от основното тяло на чл. 197 от ЗГ.

 8. Ново питане
  2020-06-30 14:18:14

  Чудя се тогава дали и тази Заповед е противоконституционна:

  http://www.iag.bg/data/docs/SKMBT_C22020041015410.pdf

  Не се заяждам, просто питам добронамерено. Има цял отдел с юристи в администрацията.


 9. falcon
  2020-06-29 15:12:40

  В случая с устройствения правилник всъщност са налични благородни мотиви, но това е нивото на Изпълнителна агенция по горите в познанието на Конституцията, ЗЗТ и специално на чл. 23 от ЗАНН. Но дори този правилник се явява висш пилотаж сравнено с разбирането в този орган, че може да има едновременно незаконен дърводобив и такъв в нарушение на правилата, който не е незаконен добив.....

 10. Запознат
  2020-06-29 12:20:33

  Възможността за избирателна намеса в контрола от ръководен държавен чиновник е истинска мечта за устроените на синекурен пост. Конституцията показва йерархията на нормативните актове, но... Когато заемаш подобен пост е следвало, ако не друго, то поне официално да уведомиш ръководството, че има проблем с подобен текст. Редовното затваряне на очи пред реалните проблеми на защитената територия не само за мен е неоспорим факт. Неприкритото нежелание за осъществяване на вменени с нормативни актове задължения не води до нищо положително.

 11. falcon
  2020-06-24 10:16:25

  Закон срещу устройствен правилник. Този въпрос се решава лесно в светлината на чл. 4 на Конституцията. Не въпроса да се обвинят всички, които не са харесвани по един или друг начин, а хората, които постоянно и целенасочено не са прилагали Закона.

 12. Хм...
  2020-06-24 09:09:55

  УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК на дирекция на природен парк "Странджа"
  Издаден от директора на Изпълнителната агенция по горите, обн., ДВ, бр. 12 от 10.02.2012 г., в сила от
  10.02.2012 г., изм., бр. 28 от 19.03.2013 г., в сила от 19.03.2013 г., бр. 77 от 16.09.2014 г., в сила от 16.09.2014г.

  чл. 5, т. 18:

  Дирекцията контролира спазването на режимите, нормите и условията, определени със ЗАПОВЕДИТЕ ЗА ОБЯВЯВАНЕ и с плановете за управление на природния парк, защитените зони и защитените територии от други категории, които попадат в териториалния обхват на дейност на дирекцията;

 13. falcon
  2020-06-23 20:47:39

  Нарушение има, но точно това нарушение е извън компетентността на ДПП. Странджа няма план за управление, така, че единствените правомощия на директорката, са да взима мерки по отношение строителство извън параметрите на устройствените и технически планове и проекти, но не и за тяхното съответствие с режимите на парка по Закона и заповедта за обявяване. В предишния пост бяха посочени релевантните разпоредби на Закона.

 14. Второ питане
  2020-06-23 18:19:53

  Цитат: "Коалиция „За да остане природа в България“ напомня на компетентните органи, че всяко строителство в границите на природния парк е забранено на основание чл. 31 , т. 9 от Закона за защитените територии, защото в заповедта за обявяване на парка от 2000 г. няма изрично разрешено никакво строителство."
  Виждаме, че има изрично нарушение на режима на парк Странджа, определен със заповедта за обявяване на защитената територия. Наясно съм, че въпросната дама не е трудоустроена на поста за да спира строителство, дърварски безобразия и други посегателства в парка, ама не съм съгласен подобни чиновници бадева да смучат заплата от моите данъци! Според мен тук имаме класически пример за избирателно чиновническо бездействие, заплатено с бюджетни средства (а може би и нещо друго)!

 15. falcon
  2020-06-23 14:38:09

  Не, задълженията на директорите на ДПП да спират нарушения на ЗЗТ, са ограничени изрично до дейности извършвани в нарушения на плановете за управление и устройствените и техническите планове и проекти.
  Чл. 79, ал 3 от ЗЗТ (Доп. - ДВ, бр. 77 от 2002 г., изм. - ДВ, бр. 43 от 2008 г.) Директорите на регионалните управления на горите, държавните горски стопанства и дирекциите на природни паркове, както и кметовете на общини са длъжни да спират дейности и строителство в предоставени за ползване гори, земи и водни площи в защитени територии - държавна, общинска и частна собственост, извършвани в нарушение на утвърдените планове за управление и устройствени и технически планове и проекти.

 16. Питане
  2020-06-23 12:59:39

  Директорката на парк Странджа е назначена без конкурс, само чрез партийните протекции на земеделската министърка. Дали шефката на парковата дирекция подлежи на наказателно преследване заради бездействие и допуснато строителство в поверената й защитена територия?

OFF

Последно качено » Новини