Календар

Да строим!!!

Извадка от Държавен вестник - новите одобрени Подробни устройствени планове на туристически комплекси и още по-нови предложения за такива:
Одобрени ПУП: “Беклемето"; с. Крапец и с. Езерец, община Шабла; четири новообразувани квартали по плана на Китен, с. Топола и с. Божурец, община Каварна
Обявени за одобряване ПУП: Община Бяла, област Варна, м. “Беглик Таш” и м. “Корийките”, землище Приморско; местностите: “Рупоница”, “Рудина”, “Конещица”, “Асаново дере”, “Чакъла”, “Агова круша”, “Шабаница”, “Русковица” в землището на с. Баня, община Разлог; малка ВЕЦ “Енерджи - Говедарци” и ПУП - план за застрояване за изграждане на водохващания: от р. Черни Искър, община Самоков, Софийска област;

РЕШЕНИЕ № 647 от 30 март 2007 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и 11 ЗМСМА чл. 36, ал. 1, т. 2 ЗОС, чл. 35, ал. 1, т. 2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество във връзка с чл. 33 ЗС, във връзка с чл. 129, ал. 1 ЗУТ и решение № 1 от Протокол № 3 от 14.II.2007 г. на Общинския експертен съвет по устройство на територията, Общинският съвет - гр. Троян: 1. Одобрява подробен устройствен план на туристически комплекс “Беклемето” - окончателен проект, в части: опорен и сравнителен план, подробен устройствен план, В и К схема - първи вариант, електросхема, екологична оценка и идейна план-схема за вертикална планировка, попадащ в землищата на селата Балканец и Бели Осъм, община Троян.

2. Възлага на кмета на община Троян да предприеме необходимите действия за прекратяването на съсобствеността на общината върху урегулираните поземлени имоти по подробния устройствен план на туристически комплекс “Беклемето”, землище с. Балканец и землище с. Бели Осъм, в които общината е съсобственик с държавата, физически или юридически лица, чрез продажба на дела на общината, на базата на пазарна оценка, изготвена от независим лицензиран оценител.

Председател: К. Кацаров

25604

Извадка от Неофициален раздел бр.45 от 2007 г. на ДВ

РЕШЕНИЕ № 381 от 11 април 2007 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА във връзка с § 6, чл. 127, ал. 6, чл. 134, ал. 1, т. 1, ал. 2, т. 6 и ал. 3 и чл. 135 и 136 ЗУТ Общинският съвет - гр. Шабла, одобрява изработения проект за изменение на ТУП от 1997 г. (ОУП) за промяна предназначението на земеделска земя за курортно и ваканционно застрояване в обхват ПИ № 39493.5.89, 39493.5.90, 39493.5.91, 39493.5.92, 39493.5.93, 39493.5.94, 39493.5.95, 39493.5.96, 39493.5.97, 39493.5.98 в землище с. Крапец, община Шабла, собственост на “Трансконтинентал бизнес консултинг” - ООД, София.

Председател: Св. Атанасова

25541

Извадка от Неофициален раздел бр.45 от 2007 г. на ДВ

РЕШЕНИЕ № 383 от 11 април 2007 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА във връзка с § 6 ЗУТ, чл. 127, ал. 6, чл. 134, ал. 1, т. 1, ал. 2, т. 6 и ал. 3 и чл. 135 и 136 ЗУТ, Общинският съвет - гр. Шабла, одобрява изработения проект за изменение на ТУП от 1997 г. (ОУП) за промяна предназначението на земеделска земя за курортно и ваканционно застрояване в обхват ПИ № 27108.20.94 в землище с. Езерец, община Шабла, собственост на Румен Василев Спасов.

Председател: Св. Атанасова

25146

Извадка от Неофициален раздел бр.45 от 2007 г. на ДВ

9. - Община Бяла, област Варна, на основание чл. 128, ал. 2 ЗУТ обявява, че е изработен проект за подробен устройствен план - план за регулация в обхват на част от масиви 10 и 78 по КВС и образуването на кв. 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432 в м. Кръстопът, Бяла, област Варна, който е изложен в сградата на общината. Съгласно чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в “Държавен вестник” заинтересуваните лица по смисъла на чл. 131, ал. 1 ЗУТ могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинска администрация Бяла.

25061 Извадка от Неофициален раздел бр.45 от 2007 г. на ДВ

380. - Общинска администрация Китен, община Приморско, на основание чл. 128, ал. 2 ЗУТ съобщава на заинтересуваните, че е изработен проект за ПУП (ПРЗ) за ПИ № 10385, 10391 и 10350 по КВС Китен. Общинският експертен съвет при община Приморско с протокол № 5 от 15.VI.2006 г., т. 10, и Общинският съвет - гр. Приморско, с решение № 636 от 4.V.2007 г. са приели изменение на подробния устройствен план за Китен, състоящо се в обособяване на четири новообразувани квартали по плана на Китен, с урегулирани поземлени имоти в тях. Проектът се съхранява от отдел УТ - кметство Китен, и може да бъде предоставен за разглеждане във всяко време на работния ден. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от обнародването недоволните могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта.

24305

Извадка от Неофициален раздел бр.45 от 2007 г. на ДВ360. - Община Приморско на основание чл. 128, ал. 2 ЗУТ съобщава, че е изработен предварителен проект за подробен устройствен план за регулация ПУП (ПР) за ПИ № 47007, ПИ № 47011, ПИ № 447, ПИ № 47015, ПИ № 47016, ПИ № 47017, ПИ № 47018, ПИ № 47019, ПИ № 47002, ПИ № 47003, ПИ № 47014, ПИ № 47013, ПИ № 46002, ПИ № 46003, ПИ № 46004, ПИ № 46011, ПИ № 46010, ПИ № 46009, ПИ № 46006, ПИ № 46007, ПИ № 047009, ПИ № 047012, ПИ № 046001, ПИ № 047006 за м. “Ченгер”, ПИ № 561, ПИ № 562, ПИ № 000283, ПИ № 000363, ПИ № 000446, ПИ № 000274 за м. “Беглик Таш” и част от ПИ № 479 в м. “Корийките”, землище Приморско, обособени в кв. от 1 до 29, приет с решение № 1 от протокол № 4 от 24.IV.2007 г., който е изложен за разглеждане в сградата на общината. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в “Държавен вестник” заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинска администрация.

25051

Извадка от Неофициален раздел бр.45 от 2007 г. на ДВ11. - Община Разлог, област Благоевград, на основание чл. 128, ал. 2 ЗУТ съобщава, че е изработен проект на подробен устройствен план за улична регулация и режими на застрояване на територията, включваща местностите: “Рупоница”, “Рудина”, “Конещица”, “Асаново дере”, “Чакъла”, “Агова круша”, “Шабаница”, “Русковица” в землището на с. Баня, община Разлог, който е изложен в техническа служба, стая 111 на ОбА. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от обнародване на обявлението в “Държавен вестник” заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до кмета на община Разлог.

25985

Извадка от Неофициален раздел бр.45 от 2007 г. на ДВ

39. - Община Самоков, Софийска област, на основание чл. 128, ал. 2 ЗУТ съобщава, че е изготвен проект за ПУП - парцеларен план за напорен тръбопровод за изграждане на малка ВЕЦ “Енерджи - Говедарци” и ПУП - план за застрояване за изграждане на водохващания: от р. Черни Искър в имоти № 733.2.01, 0.343.01 и 736.16.01 в землището на с. Говедарци; от р. Мальовишка в имоти № 0.596.01 и 737.8.01 в землището на с. Говедарци; от р. Горна Прека в имоти № 0.409.01, 739.8.01 и 737.13.04 в землището на с. Говедарци; ПУП - план за изграждане на съоръжения за ВЕЦ в имот № 737.1.09 в землището на с. Говедарци, които са на разположение в сградата на община Самоков, ет. 4, стая № 429. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в “Държавен вестник” заинтересуваните лица могат да направят писмени искания и възражения до общинската администрация Самоков.

24618

РЕШЕНИЕ № 110 от 26 април 2007 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и чл. 127, ал. 6 ЗУТ Общинският съвет - гр. Каварна, одобрява проекта за изменение на общоустройствения план на община Каварна в частта му за ПИ № 000058, землище с. Топола, община Каварна, област Добрич, собственост на Велислав Стефанов Хатев, предвиждащ отреждането му за жилищни нужди.

Председател: Е. Чобанов

23030

Извадка от Неофициален раздел бр.43 от 2007 г. на ДВ

Извадка от Неофициален раздел бр.45 от 2007 г. на ДВ

РЕШЕНИЕ № 271 от 24 януари 2006 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и чл. 127, ал. 6 ЗУТ Общинският съвет - гр. Каварна, одобрява проект за изменение на общия устройствен план на община Каварна в частта му за ПИ № 515001, 515002, 515003, 515004, 515008, 515009, 515010, 515011, 515012, 515013, 515014, 515015, 515017, 515019 и 515104 в землището на с. Божурец, община Каварна, област Добрич, собственост на “Елиско” - ООД, предвиждащ отреждането му за жилищни нужди.

Председател: Е. Чобанов

18193

Извадка от Неофициален раздел бр.37 от 2007 г. на ДВ

РЕШЕНИЕ № 54 от 6 март 2007 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и чл. 127, ал. 6 ЗУТ Общинският съвет - гр. Каварна, одобрява подробен устройствен план - план за регулация и застрояване в частта му за кв. 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57 за землище с. Топола.

Председател: Е. Чобанов

16347

Извадка от Неофициален раздел бр.35 от 2007 г. на ДВ

РЕШЕНИЕ № 53 от 6 март 2007 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и чл. 127, ал. 6 ЗУТ Общинският съвет - гр. Каварна, одобрява подробен устройствен план - план за регулация и застрояване в частта му за кв. 1, 2, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 за землище с. Топола.

Председател: Е. Чобанов

16347

Извадка от Неофициален раздел бр.35 от 2007 г. на ДВ

Facebook Twitter LinkedIn Digg Delicious Stumbleupon

OFF

Последно качено » Новини