Календар

Предоставен е достъп до информация по случая Иракли - Емине

Министерството на околната среда предостави пълен достъп на информацията в отговор на подадените на 1 август заявления. Основните въпроси, които бяха зададени, касаеха обявяването на новата, голяма защитена местност "Иракли - Емине", както и НАТУРА 2000 зоната "Иракли - Емине". Желанието беше да напомним на Министъра, че е време за удължаване срока за забрана на строителството на Иракли, тъй като към момента няма обявена нова защитена местност, а зоната по НАТУРА 2000 е все още в списъка на отложените за прецизиране.

В отговор на нашето питане за това до къде е стигнала процедурата по обявяване на новата защитена местност е посочено, че "процедурата за обявяване на защитената местност "Иракли - Емине" е нецелесъобразно да бъде продължена", т.е. защитена територия по българските закони, която да обхване цялото Иракли, НЯМА ДА ИМА. Защитата на Иракли ни е обещана чрез Закона за биологичното разбообразие, който прилага в България Европейските Директиви за изграждане на НАТУРА 2000 мрежа. На негово основание е и издадената заповед 626/02.08.2007 за забрана на строителството на Иракли. Тази заповед обаче не обхваща същите територии като миналогодишната - изключени са 1000 дка, включени в Териториално устройствения план на Община Несебър като строителни. В техните граници попадат 17 инвестиционни предложения, между които на крупните инвеститори Swiss properties и АКБ Форес.

Никое от тези инвестиционни предложения няма строително разрешение. Преди евентуалното му получаване следва да преминат специфична екологична оценка във връзка с предмета на опазване в НАТУРА зоната "Иракли - Емине". Лошото е, че възприетата процедура за това е същата като при българските ОВОСите (оценка на въздействието върху околната среда): инвеститора ПЛАЩА на фирмата по ОВОС за оценка на неговия обект. Резултат: САМО ПОЛОЖИТЕЛНИ ОВОСи!!!

Подобна практика за извършване на екологичните оценки се среща и в Европа. В България обаче тя очевидно не работи и ТРЯБВА ДА СЕ ПРОМЕНИ. Тук трябва да възприемем другата практика от Европа - създаване на независим контролен орган (под формата на държавна агенция), който извършва екологичните оценки. В него трябва да влизат различни учени, експерти от НПО, граждани и даже чуждестранни експерти. Тогава има шанс да имаме реални екологични оценки и да създадем НАТУРА 2000 мрежа, в която за има някаква реална защита на природата според съответния изработен от експерти, общината, обществени обсъждания с местните хора режим , а не просто защитени зони на хартия.


На снимката: река Вая на Иракли, разорана по време на действие заповедта на Министъра

Връзки:
Внасяне на заявления за обществена информация
Среща между прородозащитници, граждани и министъра на околната среда и водите
Териториално устройствения план на Община Несебър (в розово за предвидените за строителство територии)
Писмена справка за нецелесъобразността на обявяване на защитена местност "Иракли - Емине", по-голяма от в момента съществуващата, обхващаща цялата местност
Заповед № 626/02.08.2007 за забрана строитеслтвото на Иракли (на площ 1 000 дка по-малко от до сега действащата)

Facebook Twitter LinkedIn Digg Delicious Stumbleupon

OFF

Последно качено » Новини