Календар

Продължава унищожаването на Защитена зона Камчийски пясъци

Продължава унищожаването на Защитена зона Камчийски пясъциНаред с всяко красиво място в България вече цяло лято се унищожава брега по долното течение на река Камчия (в непосредствена близост до резерват Камчия), съобщават граждани.

БлуЛинк припомня, че с уникално по рода си решение Върховния административен съд ликвидира през 2006 г. природния комплекс Защитена местност "Камчйиски пясъци". С площ от 372,6 ха тя включваше плажна ивица, обширни пясъчни дюни, храстови и тревни съобщества, сладководни блата, естествени широколистни гори и изкуствено създадени иглолистни гори. По пясъчните дюни се срещат типични пясъколюбиви тревисти растения - лепидотрихум, български лен, морски ветрогон и други Защитената местност е убежище на влечуги като голям стрелец и шипоопашата костенурка, както и на балканската чесновница – застрашен и защитен вид. Тук гнездят черен щъркел и още над 20 вида прелетни и водоплаващи птици. “Камчийски пясъци” включваше най-големия черноморски пясъчен плаж в България. Тя все още опазва уникално съчетание от дюни и лонгозни гори. Значението й е признато както с националния й статут на защитена местност, така и с включването й заедно с резервата “Камчия” в Европейската екологична мрежа Натура 2000 и предложението за обявяване за обект под защита на Рамсарската конвенция за опазване на влажните зони със световно значение.

Всичко това не се оказа достатъчен довод опазването й. Със съдействието на предишното правителство и съда пясъците бяха превърнати по документ на пасища, а горите раздадени чрез заменки на частни фирми. Явно кризата в масовия туризъм по българското черноморие не възпира така наречените инвеститори в района - "Рийс интернешънъл", собственост на австрийски фирми, и Московската община.

Фактите от целия сигнал, заедно със снимков материал, можете да видите в галерията на сайта.

Репортаж на Нова телевизия за случая ТУК

Facebook Twitter LinkedIn Digg Delicious Stumbleupon

5077 посещения

OFF

Последно качено » Новини