Календар

Асоциацията на парковете в България ще организира информационна кампания за НАТУРА 2000

Кампанията ще се осъществи между 15.09 и 15.10 с местните хора в 29те отложени от Националното управление на горите зони. Поканени за участие като лектори са всички експерти, които са добре запознати или работили по изграждането на Натура 2000. Кампанията ще бъде огласена в националните и регионални медии, за да може повече хора да разберат за нея и да се включат. Повече информация за търсените експерти в пълния текст.

Изисквания за експертите:

Във всяка зона се предвижда да се определят:

1. Да определим заедно значимите населени места където да се проведат информационните дни;
2. Да определят точна дата и място (напр. читалище или площада) където ще се провежда информационният ден;
3. Да се запознаят с целите за обявяване на съответната защитена зона от формуляра представен на НСБР;
4. Да присъстват на определеното място през деня в рамките на 3-4 часа където при поискване от страна на местните хора да дават информация за НАТУРА 2000 като разясняват неясните проблеми и въпроси;
5. Да изложат карта изработена от АПБ с предложените от НСБР граници и прецизираните от НУГ граници на зоната,
да раздадат брошури с най-често задаваните въпроси относно Натура 2000, изработена от АПБ;
6. Да изготвят кратък отчет за извършеното като посочат населеното място, броя участници и характера на въпросите дискутирани през информационният ден.

Експертите трябва да имат познания по темата НАТУРА 2000 – процедури, режими, компенсации. Очакваме се всеки от експертите
да посети по две селища на ден (едно сутрин и едно следобед). Покриват се изцяло командировъчни с дневни, пътни и нощувки. Допълнително е предвиден хонорар от 40 лв. бруто за всеки ден.

В приложения на следващата страница Списък с 29-те прецизирани от НУГ защитени зони, потъмнени са защитените зони, за които съвсем липсват експерти.

За контакти:

e-mail: dppvitosha@nug.bg
tel. 989 53 77 gsm: 0885 511 022

Списък на 29-те прецизирани от НУГ защитени зони.


Провадийско - Роякско плато
Хърсовска река
Котленска планина
Камчийска и Еменска планина
Беласица
Лудогорие
Островче
Босна
Твърдишка планина
Сакар
Огражден - Малешево
Голак
Верила
Руй
Циганско градище
Екокоридор Камчия-Емине
Осоговска планина
Земен
Скрино
Кървав камък
Родопи - Западни
Родопи - Средни
Попинци
Западна Стара Планина и Предбалкан
Етрополе - Байлово
Рила - буфер
Яденица
Средна гора
Централен Балкан - буфер

Facebook Twitter LinkedIn Digg Delicious Stumbleupon

OFF

Последно качено » Новини