Календар

Участие за природата - за проекта

Проектът се изпълнява от Българска Фондация Биоразнообразие в партньорство с ЕС „За Земята” и Блулинк и се финансира от Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г.

Целта на проекта е да насърчи включването на неправителствените организации в процесите на формулиране на политики и взимане на решения съвместно с институциите на местно, регионално и национално ниво. Въпреки че имат над 10 г. история, практиките на гражданско и НПО участие при вземането на решения за околната среда не са задоволителни за природозащитната гражданска общност. Проектът ще осигури структуриран и целенасочен анализ и предложения за подобрение на възможностите за гражданско и НПО представителство, ще подпомогне местни инициативни групи за разрешаването на наболели екологични проблеми, ще изготви и ще се застъпи за приемането на експертни решения, законови промени и политики.

Конкретните дейности на проекта включват:
- проучване и анализ на гражданското представителство в България и формулиране на насоки за подобряването му;
- изготвяне на анализ и препоръки за промяна на законови актове, касаещи природозащитното законодателство, както и директна застъпническа работа;
- стимулиране на прякото гражданско участие чрез осигуряване на експертна помощ в 10 случая на заплашена природа в цялата страна;
- възможност за проверка за сигнали и подпомагане на местните общности при случаи на изсичане на гори, строеж на ВЕЦове и др. инвестиционни намерения с унищожителен ефект върху природата;
- организиране на конкурс за най-добрите предложения за активно гражданство, свързано с опазване на природата, участие във вземането на решения и разрешаване на местен проблем;
- създаване на дигитален архив, който да обединява информационния и документален ресурс по общата работа на организациите членки на Коалиция „За да остане природа в България“;
- популяризиране на работата по проекта, природозащитното законодателство и добри практики на гражданско участие чрез организиране и участие в събития, публикуване на прессъобщения, публикации на сайта на Коалицията и други приятелски сайтове и социални мрежи.
Проектът се изпълнява в в партньорство с Екологично сдружение "За Земята" и Информационна мрежа Блулинк с финансовата подкрепа на //Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г. http://www.ngogrants.bg/

Проектът стартира на 14 ноември 2014 и е с продължителност 16 месеца и е на стойност 80 542 евро. Общият бюджет е 80 542 евро, от които 10 % (8055 евро) са собствен принос, осигурен от бенефициента и партньорите по проекта.

OFF
Проектът "Участие за природа" с вх. BG05/991 се изпълнява от Българска фондация Биоразнообразие в партньорство с Екологично сдружение "За Земята" и Информационна мрежа Блулинк с финансиране в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г.

Тази интернет страница е създадена с финансовата подкрепа на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Българска Фондация Биоразнообразие и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България.

Петиции

    Дарения

    Можете да направите дарение за кампанията

    Знаете ли, че..

    Гъските са най-високо летящите птици на света. Тези в Хималаите, например, достигат височина над 8 700 м.
             Планина, обичам те