Календар

Българската туристическа камара

Българската туристическа камараБългарската туристическа камара /БТК/ е юридическо лице с нестопанска цел в обществена полза, регистрирано през 1990 г. Членове на Камарата са български и чуждестранни юридически и физически лица, национални и регионални сдружения с нестопанска цел; индивидуални членове – преподаватели и видни експерти в туризма. Българска туристическа камата, заедно с още 14 туристически сдружения в туризма, са подписали Глобалния етичен кодекс в туризма, които се задължават да спазват приетите норми, като представят годишен отчет в Световната организация по туризъм.
Основни приоритети на БТК са:
• Развитието на туризма в национален и регионален план;
• Балансиране на интересите на работодателите и заетите в областта на туризма;
• Консултиране и подпомагане на категоризирането на туристическите обекти и регистрацията на туроператори и туристически агенти;
• Участие в проекти по международни и национални програми;
• Информационна дейност и участия, свързани с основните въпроси в развитието на туризма в България;
• Организационно укрепване, разширяване на членската мрежа, въвличане и единодействие с членовете и с други сдружения в туристическия бранш.
Партньорството с Коалиция „За да остане природа в България” се изрязва в устойчивото развитие на туризма чрез намаляване силното въздействие върху околната среда и засилване на полезното и влияние върху туристическата индустрия и местната икономика. Основните акценти са свързани с опазване на природната среда, развитие на прирощадящи форми на туризъм, които отоговарят на капацитета на територията и водят до запазване на биологичното разнообразие, защитените видове и техните местообитания.

Новини (2)

Становища (1)

Facebook Twitter LinkedIn Digg Delicious Stumbleupon

7138 посещения

Петиции

  Дарения

  Можете да направите дарение за кампанията

  Знаете ли, че..

  Учени прогнозират, че при днешните темпове на улов всички ловувани сега морски видове към 2050 г. ще намалеят до 90 на сто.
           
  Install Flash player!