Календар

БФБ ще финансира 7 дипломни работи за защита на биоразнообразието

БФБ ще финансира 7 дипломни работи за защита на биоразнообразиетоПриключи конкурсът за финансиране на студентски дипломни работи 2014-2015, който Българска Фондация Биоразнообразие организира за поредна година, за да подпомогне усилията на студентите, ангажирани с опазване на биоразнообразието. Бяха поканени да кандидатстват дипломанти от всички български висши учебни заведения, чиято дипломна работа попада в тематиката на конкурса (опазване и управление на консервационно значими видове, управление на защитени територии, разработване на механизми за устойчиво ползване на природни ресурси, развитие на екотуризъм и други алтернативни форми на туризъм, устойчиво лесовъдство и ползване на недървесни горски ресурси, биологично земеделие и животновъдство, развитие на природозащитното образование и обучение, проучване на местни традиционни занаяти, ритуали и ползвания на природни ресурси и използването им като ресурс за генериране на ползи за общността и др.)

Тази година интересът към конкурса от страна на дипломантите беше изключителен, а прекрасните разработки, които получихме затрудниха максимално избора на комисията. Затова и решихме да наградим рекорден брой участници в сравнение с минали години – седем. Щастливи сме, че успяхме да привлечем студенти както от софийски, така и от регионални университети, които ни предложиха голямо разнообразие от теми и райони на изследване.

Бяха получени 16 разработки от студенти от Софийски университет, Лесотехнически университет, БАН, Тракийски университет, Пловдивски университет и Институт по Биоразнообразие и Екосистемни Изследвания. След дълго и оспорвано гласуване Комисията по оценка към БФБ взе решение да подкрепи следните проекти:

1. Габриела Пламенова Петрова, Софийски Университет „Св. Климент Охридски” гр. София, Биологически факултет – тема: Растително биоразнообразие в защитена местност „Алдомировско блато“

2. Георги Петков Герджиков, Българска Академия на науките гр. София, Факултет: Национален природонаучен музей – тема: Екологични характеристики, определящи разпространението през гнездовия период на Южния Белогръб кълвач (Dendrocopos leucotos lilfordi) в Национален парк „Централен Балкан“

3. Димитрий Антонов Дашинов, Софийски Университет „Св. Климент Охридски”, Биологически факултет – тема: "Биоразнообразие на макробезгръбначната хидрофауна и връзката с популациите на балканската пъстърва от Централен Балкан."

4. Мария Николаева Качамакова, Софийски Университет „Св. Климент Охридски” гр. София, Биологически факултет – тема: Оценка на свързаността на местообитанията и пригодността на изградените структури за преминаване на диви животни на автомагистрала „Люлин“ в участъка между селата Мало и Голямо Бучино

5. Светлана Валериева Йочева, Пловдивски Университет „Паисий Хилендарски” гр. Пловдив, Биологически факултет – тема: Мерки за овладяване на ерозионни процеси в субалпийската и алпийска зони на Национален парк „ Централен Балкан” в Стара планина

6. Стефания Илиева Вълчева, Лесотехнически университет гр. София, Стопанско управление – тема: Пазарни перспективи за брандовото позициониране на екотуристически маршрут „Ком - Емине”

7. Цветелина Станкева Терзийска, Институт по Биоразнообразие и Екосистемни Изследвания, БАН гр. София – тема: Закономерности в структурирането на тревни съобщества на високопланинските пасища в района на Централна Стара планина

Общата сума, с която ще бъдат подпомогнати студентите при разработването на техните научни трудове е на стойност 4500 лв. Одобрените дипломанти ще бъдат поканени на 6 март на специална среща в офиса на БФБ в София.

Благодарим на всички участници за идеите, за хъса и отдадеността им в защита на природата. Надяваме се техните дипломни работи да допринесат още повече за опазването на биоразнообразието у нас и за създаването на онази необходима промяна в мисленето на обществото, бизнеса и институциите, която ще го спаси и в дългосрочен план. Вижте списъка с всички кандидатствали.

Конкурсът за Дипломни работи се подпомага от Проект „Да свържем опазването на природата с устойчивото развитие на селските райони” финансиран от Българо-швейцарската програма за сътрудничество чрез Фонда за реформи, свързани с участието на гражданското общество.

Facebook Twitter LinkedIn Digg Delicious Stumbleupon

2301 посещения

OFF

Последно качено » Да свържем опазването на природата с устойчивото развитие на селските райони